WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH. WDROŻENIE KLUCZOWYCH STANDARDÓW OPIEKI

Projekt stanowi kontynuację procesu standaryzacji opieki w domach prowadzonych przez Fundację L’ARCHE. Dotychczas opracowano dokumenty opisujące 20 standardów i 192 kryteria.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja L’ARCHE, a partnerem Fundacja Mariahuset z Oslo w Norwegii. Organizacją współpracującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Projekt stanowi kontynuację rozpoczętego w 2012 r., nowatorskiego w Polsce procesu standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem dotychczasowej pracy są dwie publikacje (w wersji pełnej i uproszczonej) zawierające 20 standardów i 192 kryteria. Niniejszy projekt rozpocznie fazę wdrażania i obejmie 7 placówek w 4 województwach, 30 os. z niepełnosprawnością intelektualną, 40 pracowników i 10 wolontariuszy. Działania, wspólne z Norwegią i we współpracy z MPiPS, włączą uczestników do współdecydowania o wewnętrznych procedurach wdrażających kluczowe standardy oraz podniosą ich kompetencje.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Projekt stanowił kontynuację rozpoczętego w 2012 roku nowatorskiego w Polsce procesu standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem pierwszej fazy działań było opracowanie i opublikowanie 20 standardów i 192 kryteriów w wersji pełnej i uproszczonej (dla mieszkańca domu).

W drugim etapie przystąpiono do fazy wdrożeniowej. W ramach niniejszego projektu wybrano kluczowe standardy i rozpoczęto ich wdrażanie, czyli wypracowanie i zastosowanie wewnętrznych procedur oraz programów/szkoleń. Proces objął 7 placówek w 4 województwach. Działania podejmowane były wspólne z partnerem z Norwegii – Fundacją Mariahuset oraz we współpracy z MPiPS. Fundacja Mariahuset wniosła do projektu swoje doświadczenia dotyczące opieki w małym domu oraz najlepsze praktyki deinstytucjonalizacji z Norwegii, która wdrożyła ten proces najwcześniej w Europie. Przekazano szereg własnych doświadczeń, m.in. dotyczące radzenia sobie z agresją oraz trudnymi zrachowaniami osób z niepełnosprawnością.

Ważnym elementem procesu wdrażania były konsultacje mające na celu włączenie osób z niepełnosprawnością, pracowników i wolontariuszy do współdecydowania o wewnętrznych procedurach. Odbyło się 71 spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięło 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 56 pracowników i 27 wolontariuszy. Dzięki takim działaniom podniesiono świadomość i wiedzę tych grup osób w zakresie jakości opieki oraz możliwości współdecydowania o powstających w ramach Fundacji wewnętrznych procedurach.

Do najważniejszych rezultatów należy: opracowanie i dopracowanie szeregu procedur w ramach 6 grup standardów (np. przyjmowanie osoby z niepełnosprawnością do domu L’Arche; rola asystenta domu); przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń (np. towarzyszenie i wspieranie mieszkańców domu); opracowanie materiału pomocniczego (280 stron) w trakcie wdrażaniu standardów opieki w domach L’Arche i wydrukowanie go dla placówek Fundacji; dodruk publikacji standardów w liczbie 1000 sztuk; upowszechnienie standardów podczas 13 spotkań ze środowiskami m.in. naukowców, studentów oraz rodziców osób z niepełnosprawnością (łącznie 319 osób); utworzenie nowej witryny internetowej Fundacji L’ARCHE (wraz z podstroną projektu) oraz bloga i Facebooka dedykowanego funkcjonowaniu domów L’Arche, w tym standardów opieki. Projekt m.in. przyczynił się do znacznej profesjonalizacji działań podejmowanych przez  Fundację L’ARCHE.


MATERIAŁY WYPRACOWANE W PROJEKCIE 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami pomocniczymi przy wdrażaniu Standardów… w naszych domach.

materiały cz. 1 – przewodnik asystenta – przykład

materiały cz.2 – seksualność

materiały cz.3 – zachowania trudne

materiały cz.4 – ewaluacja

materiały cz.5 – formularze

Powyższe pliki są fragmentami całości opracowanych materiałów, stanowią podstawę do dalszej pracy nad opracowywaniem dokumentów przydatnych przy dalszym wdrażaniu Standardów. Ze względu na stale prowadzone prace nad powyższymi materiałami, dostęp do ich pełnych wersji jest możliwy po indywidualnym kontakcie z Sekretariatem Fundacji L’ARCHE, pod adresem mailowym: fundacja@larche.org.pl.

Materiał dotyczący ewaluacji

Współpraca z ekspertem ds. ewaluacji i ekspertem ds. formacji w dziedzinie opracowania profesjonalnych materiałów dotyczących ewaluacji personelu domów Fundacji L’Arche. Proces tworzenia materiałów uwzględniał stworzenie rysunków pomocniczych do wypełniania arkuszy przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Uwzględnia postulat wykorzystania autoewaluacji jako efektywnego środka wsparcia personelu w zachowaniu trwałości zaangażowania.

Przewodnik Asystenta

W porozumieniu z ekspertem ds. formacji opracowano Przewodnik asystenta oparty o praktykę i doświadczenie wprowadzania nowego personelu w podmiotowe świadczenie usług dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał zawiera szereg wskazówek dotyczących problemów życia codziennego, konkretnych sytuacji spotykanych w domach Fundacji L’Arche. Materiał został opatrzony odniesieniem do zapisów Standardów odnoszących się do prezentowanych w danym dziale tematów. Ponadto ta sekcja materiałów zawiera w sobie również role asystenta domu, odpowiedzialnego za dom i koordynatora asystentów, co ma zapewnić lepsze planowanie świadczenia usług i usprawnić komunikację pomiędzy personelem.

Materiał dotyczący zachowania trudnego i agresywnego  (Standard 5: Personel, Standard 6: Ochrona i obrona) oraz materiał dotyczący wsparcia mieszkańców domu w zakresie radzenia sobie z seksualnością( zwłaszcza kryterium 2.8 Standardów)

Opracowano przy współudziale profesjonalistów posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczanie, materiał odpowiadający na trudności zgłaszane w trakcie konsultacji z pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał zawiera zarówno część teoretyczną jak również rozwiązania praktyczne, scenariusze spotkań wspierających itp.

Materiały inne – formularze

Po wynikach konsultacji postanowiono przemodelować materiał dotyczący Indywidualnych planów wsparcia, uszczegółowić formularze zawierające podstawowe informacje na temat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz Paszport komunikacyjny.

Materiał został opracowany w formie formularza o strukturze zapewniającej wykorzystanie go na etapie planowania i usprawniania usług świadczonych osobom z niepełnosprawnością intelektualną.


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI  I INNYMI OŚRODKAMI

W trakcie projektu udało nam się nawiązać współpracę z różnymi placówkami, instytucjami i środowiskami zainteresowanymi standardami jakości życia w małych domach pomocy, np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja „Bardziej kochani” itp. Łącznie przeprowadzono 13 spotkań indywidualnych i grupowych, w których wzięło udział 319 osób. Ostatnie spotkanie na tym etapie odbyło się w ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu. Poniżej zamieszczamy fotografie z kilku wydarzeń, w czasie których mogliśmy powiedzieć trochę więcej o naszych Standardach.


POWOLI KOŃCZYMY PROJEKT

W dniach 11-14 stycznia 2016 odbyło się spotkanie przygotowujące do zakończenia projektu, który nastąpi w kwietniu br.

Trwa współpraca z uczelniami w zakresie promowania standardów opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzone są wspólne działania z uczelniami w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. Planowane są jeszcze spotkania w marcu i kwietniu w Warszawie, Sandomierzu, Gdańsku i być może ponownie w Poznaniu.

Ostatnio konsultowane były w naszych wspólnotach zapisy standardu VI i VII. Powinniśmy jeszcze popracować nad opracowaniem procedur zarządzania w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Kończymy prace nad materiałami merytorycznymi, czyli Przewodnikiem Asystenta, który łącznie będzie obejmował około 200 stron. Podczas spotkania zespół ds. Standardów zaakceptował przedstawione materiały, choć prace nad ich doszlifowaniem będą trwały do połowy lutego. W kolejnym etapie nastąpią prace graficzne i edytorskie.

W najniższej części strony www można znaleźć nowy załącznik, którym jest wyciąg z rządowych dokumentów norweskich nt. opieki nad osobą z niepełnosprawnością (opracowane przez T. Kaczorek).


SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

W dniach 2-4 października 2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji L’ARCHE (Zespołu ds. Wdrażania Standardów) z przedstawicielami Fundacji Mariahuset. Spotkanie składało się z dwóch części – wizyty we Wspólnocie w Śledziejowicach oraz obrad nad wdrażaniem standardów w Krzeszowicach. Gościliśmy Kari – przewodnicząca Zarządu Mariahuset, Johna – wieloletniego asystenta oraz Teresę Annę – długoterminową wolontariuszkę wspólnoty w Oslo.

 


KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU DS. STANDARDÓW

W dniach 5-8 maja 2015 odbyły się dwa wydarzenia: spotkanie i szkolenie Zespołu ds. standardów. Tym razem dojechała nasza Pani szkoleniowiec, która pomagała członkom Zespołu uporać się z kwestiami prowadzenia ewaluacji, dokonywania kontroli stanu wdrażania / utrzymywania standardów opieki, towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością, itd. Poniżej zamieszczamy dwa nowe materiały.

 


WIZYTA W OSLO

W dniach 22-26 marzec 2015 przedstawiciele Fundacji L’ARCHE gościli we wspólnocie prowadzonej przez Fundację Mariahuset w Oslo (Norwegia), czyli u naszego partnera w projekcie „Wzmocnić głos niemocnych. Wdrażanie kluczowych standardów opieki”.

DOM MARIAHUSET

Dom wspólnoty w Oslo znajduje się w eleganckiej i zarazem starej części miasta. W domu mieszkają 3 osoby z głębokimi ograniczeniami fizycznymi i intelektualnymi. Asystentami są dwie osoby mieszkające w domu oraz duża grupa dochodzących wolontariuszy. W domu znajdują się pomieszczenia takie jak wszędzie, czyli np. salon, jadalnia, ale także jest kaplica i warsztat pracy. Obok jest także mały dom dla gości.