WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH. WDROŻENIE KLUCZOWYCH STANDARDÓW OPIEKI

Projekt stanowi kontynuację procesu standaryzacji opieki w domach prowadzonych przez Fundację L’ARCHE. Dotychczas opracowano dokumenty opisujące 20 standardów i 192 kryteria.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja L’ARCHE, a partnerem Fundacja Mariahuset z Oslo w Norwegii. Organizacją współpracującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Projekt stanowi kontynuację rozpoczętego w 2012 r., nowatorskiego w Polsce procesu standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem dotychczasowej pracy są dwie publikacje (w wersji pełnej i uproszczonej) zawierające 20 standardów i 192 kryteria. Niniejszy projekt rozpocznie fazę wdrażania i obejmie 7 placówek w 4 województwach, 30 os. z niepełnosprawnością intelektualną, 40 pracowników i 10 wolontariuszy. Działania, wspólne z Norwegią i we współpracy z MPiPS, włączą uczestników do współdecydowania o wewnętrznych procedurach wdrażających kluczowe standardy oraz podniosą ich kompetencje.

 

KRÓTKIE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Projekt stanowił kontynuację rozpoczętego w 2012 roku nowatorskiego w Polsce procesu standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem pierwszej fazy działań było opracowanie i opublikowanie 20 standardów i 192 kryteriów w wersji pełnej i uproszczonej (dla mieszkańca domu).

W drugim etapie przystąpiono do fazy wdrożeniowej. W ramach niniejszego projektu wybrano kluczowe standardy i rozpoczęto ich wdrażanie, czyli wypracowanie i zastosowanie wewnętrznych procedur oraz programów/szkoleń. Proces objął 7 placówek w 4 województwach. Działania podejmowane były wspólne z partnerem z Norwegii – Fundacją Mariahuset oraz we współpracy z MPiPS. Fundacja Mariahuset wniosła do projektu swoje doświadczenia dotyczące opieki w małym domu oraz najlepsze praktyki deinstytucjonalizacji z Norwegii, która wdrożyła ten proces najwcześniej w Europie. Przekazano szereg własnych doświadczeń, m.in. dotyczące radzenia sobie z agresją oraz trudnymi zrachowaniami osób z niepełnosprawnością.

Ważnym elementem procesu wdrażania były konsultacje mające na celu włączenie osób z niepełnosprawnością, pracowników i wolontariuszy do współdecydowania o wewnętrznych procedurach. Odbyło się 71 spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięło 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 56 pracowników i 27 wolontariuszy. Dzięki takim działaniom podniesiono świadomość i wiedzę tych grup osób w zakresie jakości opieki oraz możliwości współdecydowania o powstających w ramach Fundacji wewnętrznych procedurach.

Do najważniejszych rezultatów należy: opracowanie i dopracowanie szeregu procedur w ramach 6 grup standardów (np. przyjmowanie osoby z niepełnosprawnością do domu L’Arche; rola asystenta domu); przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń (np. towarzyszenie i wspieranie mieszkańców domu); opracowanie materiału pomocniczego (280 stron) w trakcie wdrażaniu standardów opieki w domach L’Arche i wydrukowanie go dla placówek Fundacji; dodruk publikacji standardów w liczbie 1000 sztuk; upowszechnienie standardów podczas 13 spotkań ze środowiskami m.in. naukowców, studentów oraz rodziców osób z niepełnosprawnością (łącznie 319 osób); utworzenie nowej witryny internetowej Fundacji L’ARCHE (wraz z podstroną projektu) oraz bloga i Facebooka dedykowanego funkcjonowaniu domów L’Arche, w tym standardów opieki. Projekt m.in. przyczynił się do znacznej profesjonalizacji działań podejmowanych przez  Fundację L’ARCHE.


 

MATERIAŁY WYPRACOWANE W PROJEKCIE 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami pomocniczymi przy wdrażaniu Standardów… w naszych domach.

materiały cz. 1 – przewodnik asystenta – przykład

materiały cz.2 – seksualność

materiały cz.3 – zachowania trudne

materiały cz.4 – ewaluacja

materiały cz.5 – formularze

Powyższe pliki są fragmentami całości opracowanych materiałów, stanowią podstawę do dalszej pracy nad opracowywaniem dokumentów przydatnych przy dalszym wdrażaniu Standardów. Ze względu na stale prowadzone prace nad powyższymi materiałami, dostęp do ich pełnych wersji jest możliwy po indywidualnym kontakcie z Sekretariatem Fundacji L’ARCHE, pod adresem mailowym: fundacja@larche.org.pl.

 

Materiał dotyczący ewaluacji

Współpraca z ekspertem ds. ewaluacji i ekspertem ds. formacji w dziedzinie opracowania profesjonalnych materiałów dotyczących ewaluacji personelu domów Fundacji L’Arche. Proces tworzenia materiałów uwzględniał stworzenie rysunków pomocniczych do wypełniania arkuszy przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Uwzględnia postulat wykorzystania autoewaluacji jako efektywnego środka wsparcia personelu w zachowaniu trwałości zaangażowania.

Przewodnik Asystenta

W porozumieniu z ekspertem ds. formacji opracowano Przewodnik asystenta oparty o praktykę i doświadczenie wprowadzania nowego personelu w podmiotowe świadczenie usług dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał zawiera szereg wskazówek dotyczących problemów życia codziennego, konkretnych sytuacji spotykanych w domach Fundacji L’Arche. Materiał został opatrzony odniesieniem do zapisów Standardów odnoszących się do prezentowanych w danym dziale tematów. Ponadto ta sekcja materiałów zawiera w sobie również role asystenta domu, odpowiedzialnego za dom i koordynatora asystentów, co ma zapewnić lepsze planowanie świadczenia usług i usprawnić komunikację pomiędzy personelem.

 

Materiał dotyczący zachowania trudnego i agresywnego  (Standard 5: Personel, Standard 6: Ochrona i obrona) oraz materiał dotyczący wsparcia mieszkańców domu w zakresie radzenia sobie z seksualnością( zwłaszcza kryterium 2.8 Standardów)

Opracowano przy współudziale profesjonalistów posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczanie, materiał odpowiadający na trudności zgłaszane w trakcie konsultacji z pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał zawiera zarówno część teoretyczną jak również rozwiązania praktyczne, scenariusze spotkań wspierających itp.

Materiały inne – formularze

Po wynikach konsultacji postanowiono przemodelować materiał dotyczący Indywidualnych planów wsparcia, uszczegółowić formularze zawierające podstawowe informacje na temat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz Paszport komunikacyjny.

Materiał został opracowany w formie formularza o strukturze zapewniającej wykorzystanie go na etapie planowania i usprawniania usług świadczonych osobom z niepełnosprawnością intelektualną.


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI  I INNYMI OŚRODKAMI

W trakcie projektu udało nam się nawiązać współpracę z różnymi placówkami, instytucjami i środowiskami zainteresowanymi standardami jakości życia w małych domach pomocy, np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja „Bardziej kochani” itp. Łącznie przeprowadzono 13 spotkań indywidualnych i grupowych, w których wzięło udział 319 osób. Ostatnie spotkanie na tym etapie odbyło się w ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu. Poniżej zamieszczamy fotografie z kilku wydarzeń, w czasie których mogliśmy powiedzieć trochę więcej o naszych Standardach.


POWOLI KOŃCZYMY PROJEKT

W dniach 11-14 stycznia 2016 odbyło się spotkanie przygotowujące do zakończenia projektu, który nastąpi w kwietniu br.

Trwa współpraca z uczelniami w zakresie promowania standardów opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzone są wspólne działania z uczelniami w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. Planowane są jeszcze spotkania w marcu i kwietniu w Warszawie, Sandomierzu, Gdańsku i być może ponownie w Poznaniu.

Ostatnio konsultowane były w naszych wspólnotach zapisy standardu VI i VII. Powinniśmy jeszcze popracować nad opracowaniem procedur zarządzania w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Kończymy prace nad materiałami merytorycznymi, czyli Przewodnikiem Asystenta, który łącznie będzie obejmował około 200 stron. Podczas spotkania zespół ds. Standardów zaakceptował przedstawione materiały, choć prace nad ich doszlifowaniem będą trwały do połowy lutego. W kolejnym etapie nastąpią prace graficzne i edytorskie.

W najniższej części strony www można znaleźć nowy załącznik, którym jest wyciąg z rządowych dokumentów norweskich nt. opieki nad osobą z niepełnosprawnością (opracowane przez T. Kaczorek).


 

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

W dniach 2-4 października 2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji L’ARCHE (Zespołu ds. Wdrażania Standardów) z przedstawicielami Fundacji Mariahuset. Spotkanie składało się z dwóch części – wizyty we Wspólnocie w Śledziejowicach oraz obrad nad wdrażaniem standardów w Krzeszowicach. Gościliśmy Kari – przewodnicząca Zarządu Mariahuset, Johna – wieloletniego asystenta oraz Teresę Annę – długoterminową wolontariuszkę wspólnoty w Oslo.

 


 

KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU DS. STANDARDÓW

W dniach 5-8 maja 2015 odbyły się dwa wydarzenia: spotkanie i szkolenie Zespołu ds. standardów. Tym razem dojechała nasza Pani szkoleniowiec, która pomagała członkom Zespołu uporać się z kwestiami prowadzenia ewaluacji, dokonywania kontroli stanu wdrażania / utrzymywania standardów opieki, towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością, itd. Poniżej zamieszczamy dwa nowe materiały.

 


WIZYTA W OSLO

W dniach 22-26 marzec 2015 przedstawiciele Fundacji L’ARCHE gościli we wspólnocie prowadzonej przez Fundację Mariahuset w Oslo (Norwegia), czyli u naszego partnera w projekcie „Wzmocnić głos niemocnych. Wdrażanie kluczowych standardów opieki”.


 

 

DOM MARIAHUSET

Dom wspólnoty w Oslo znajduje się w eleganckiej i zarazem starej części miasta. W domu mieszkają 3 osoby z głębokimi ograniczeniami fizycznymi i intelektualnymi. Asystentami są dwie osoby mieszkające w domu oraz duża grupa dochodzących wolontariuszy. W domu znajdują się pomieszczenia takie jak wszędzie, czyli np. salon, jadalnia, ale także jest kaplica i warsztat pracy. Obok jest także mały dom dla gości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PRACE CZŁONKÓW WSPÓLNOTY MARIAHUSET I WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSLO

Medium_p1080417Medium_p1080510
Medium_p1080496Medium_p1080420

 

 

 

 

 

Medium_p1080507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

UPOWSZECHNIANIE NASZYCH OSIĄGNIĘĆ

Zaczynamy popularyzować nasze osiągnięcia w pracy nad standardami opieki.

Chcemy zaprosić do dyskusji, współpracy i wymiany doświadczeń wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Jesteśmy przekonani, że podjęty w przyszłości dialog będzie bezpośrednio wpływał na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz może się stać podstawą do dalszej współpracy.

Zagadnienia którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani to:

  1. Standaryzacja jakości życia w domach dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna.

  2. Problemy, trudności i wyzwania w przypadku tworzenia i funkcjonowania rodzinnych domów opieki.

  3. Autonomia i rozwój osób z niepełnosprawnością intelekt. „Moje możliwości, moje okazje…” – hasło tegorocznego Światowego Dnia Osób z zespołem Downa

  4. Indywidualny Plan Wsparcia – celowość tworzenia tego typu narzędzia, praktyka..

  5. Skuteczna komunikacja z osobą z niepełnosprawnością  Intelektualną.

Więcej informacji można uzyskać również na profilu facebookowym:https://www.facebook.com/zycie.w.larche oraz na blogu: http://larche.bloog.pl/

Poniżej załączamy także materiał nt. przyjmowania osób z niepełnosprawnością intelektualną do wspólnoty L’Arche. Jest to jeszcze wersja robocza, ale niemalże ostateczna.


 

NASZE OSIĄGNIĘCIA DO MARCA 2015

Zadania związane z projektem są systematycznie realizowane. Na początek marca 2015 stan naszych prac dotyczących materiałów wspierających wdrażanie standardów jest następujący:

  1. Dokument o przyjmowaniu osoby z niepełnosprawnością do wspólnoty jest niemal gotowy, zostały naniesione poprawki, pozostała do opracowania drobna kwestia zamiany słownictwa.  Podniesiono kwestię opracowania broszury przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością, a zawierającą podstawowe informacje na temat wspólnoty – sprawa jest poddawana analizie.

  2. Indywidualny Plan Wsparcia. Do końca miesiąca mamy przesłać gotowy dokument do konsultacji. Najprawdopodobniej powstanie też instrukcja pomocna przy wypełnianiu tego dokumentu.

  3. Powstają dokumenty dotyczące procesu ewaluacji.  Obecnie odbywa się sporo takich procesów w Fundacji, mamy więc na bieżąco okazję, by przetestować opracowany dokument i instrukcję do niego.

  4. Pracujemy także nad „Przewodnikiem Asystenta” zawierającym praktyczne informacje dla asystentów.

  5. Dużo energii poświęcamy najważniejszemu materiałowi o roboczym tytule: “Nasze życie w L’Arche”. Będzie to praktyczne zastosowanie standardów jakości życia napisane prostym językiem, a przeznaczone zarówno dla nowych asystentów jak i dla tych ze stażem. Celem tej książeczki jest poprawa jakości towarzyszenia, pomoc dla przychodzących asystentów itp.


STYCZNIOWE OBRADY ZESPOŁU DS. WDRAŻANIA STANDARDÓW

Podczas spotkania Zespołu ds. wdrażania standardów w dniach 18-20 stycznia 2015 dyskutowano m.in. nad następującymi zagadnieniami: Indywidualny Plan Wsparcia, sposób oceny ryzyka, „paszport” osoby z niepełnosprawnością, rola odpowiedzialnego za dom, rola asystenta, modele kadry dla każdego z domów fundacji.

Medium_stycz_2015Medium_st_2015


SZKOLENIE ZESPOŁU DS. STANDARDÓW

W dniach 29 listopada – 1 grudzień 2014 odbyło się szkolenie dla Zespołu ds. Standardów z udziałem koordynatorów asystentów, osób odpowiedzialnych za domy oraz innych osób  zaangażowanych w realizowanie Misji Fundacji. Osoba prowadząca szkolenie w ostatniej chwili musiała odwołać swoją obecność, stąd jej udział był ograniczony do kontaktu Skypowego z uczestnikami. Podczas spotkania zaakceptowano materiał o przyjmowaniu osób do wspólnot oraz przedyskutowano m.in. kwestie dot. planu wsparcia, oceny ryzyka, programu szkoleń dla asystentów


 

ROBOCZA LISTA WYBRANYCH TEMATÓW

Opracowano wstępną listę tematów związanych bezpośrednio z planowanymi do wdrożenia standardami. Tematy te zostaną także poruszone przy redagowaniu poszczególnych materiałów metodycznych. Lista ma charakter otwarty i roboczy, zakładamy, że w trakcie wdrażania standardów pojawią się propozycje nowych tematów do opracowania, lub ich liczba zostanie zredukowana. Pod każdym tematem zamieszczono możliwe najbliższe odniesienie do standardów (użyto skrótów np. Standard 1 kryterium 3 – 1.3).

1. Przyjmowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do wspólnoty – opracowanie procedury, w tym zakresu informacji, potrzebnych wspólnocie na temat osoby oraz zakresu informacji o wspólnocie dla osoby i jej rodziny. Stand. 1.1; 14.1-14;

2. Rola i obowiązki we wspólnocie: koordynatora asystentów, odpowiedzialnego za dom (oraz zasady dobrej współpracy ze sobą nawzajem i  z dyrektorem wspólnoty) oraz asystenta domowego. Stand.5.1-11 zwłaszcza 5.3 oraz 5.7; 15.4 odnośnie odpowiedzialnych i koordynatora.

3. System zarządzania domem w czasie kryzysu. Stand. 18.7

4. Przyjmowanie i rekrutacja asystentów. Stand. 5.1

5. Towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Stand. 1.6; 2.4-10; 5.10; 6.12-16;9.1-2; 10.1; 11.2; 12.2-4; 13.4-5;

6. Indywidualny Plan Wsparcia. Stand. 5.10; 8.1-11; 14.11-12;20.1; 20.3-5

7. Wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie potrzeb duchowych. Stand. 3.5-3.6

8. Godność i wartość osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Stand. 1.8; 2.1; 3.5;

9. Wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dziedzinie gospodarowania własnymi finansami. Stand. 3.7; 7.1-8

10. Metody i sposoby skutecznej komunikacji z osobami z niepeł. intel. Stand. 5.6; 6.4; 10.2; 10.8;

11. Praktyki ochrony osoby przed nadużyciami i postępowanie w sprawach nadużyć we wspólnocie. Stand. 6.17-20

12. Ewaluacja asystenta. Stand. 6.2; 6.12;18.9

13. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem osoby z niepeł. intel. Stand. 6.11-16 zwłaszcza 6.11.

14. Pielęgnowanie tradycji wspólnoty oraz historii każdej osoby z niepeł. Stand. 5.10; 8.1-11; 14.11-12; 20.3-5

15. Postępowanie w sytuacji zagrożenia oraz zaginięcia osoby. Stand. 17.7

16. Najważniejsze dokumenty L’Arche – Polska. Stand. 20.2;

17. Procedura składania skarg. Stand. 5.1-4;

18. Polityka przechowywania i niszczenia dokumentacji. Stand. 20.4

20. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną a praca. Stand. 11.1-5;

21. Planowania usług opiekuńczych – narzędzia wspierające pracę odpowiedzialnych za domy. Stand.5.9; 18.5-6; 18.11-12;

W pracach nad materiałami i procedurami uwzględnianie są opinie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracowników i wolontariuszy/współpracowników Fundacji L’ARCHE.

 


SPOTKANIA I WIZYTA PARTNERÓW

Medium_100_0979__2_Medium_100_0986__2_Medium_dsc_0506

 


I ETAP REALIZACJI PROJEKTU

Od sierpnia 2014 trwa proces przygotowań do wdrażania kluczowych standardów. Odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Zespołu ds. Standardów w Warszawie oraz spotkanie partnerów projektu w Poznaniu. Wytypowano osoby wchodzące w skład Zespołu ds. Standardów, rozpoczęto pracę nad listą kluczowych standardów przeznaczonych do wdrożenia w pierwszej kolejności oraz poczyniono przygotowania do uruchomienia procesów konsultacyjnych w 4 oddziałach Fundacji. Podczas spotkania partnerów dokonano ogólnej wymiany doświadczeń, zapoznano partnerów ze specyfiką funkcjonowania domów Fundacji oraz wytyczono obszary dalszej współpracy. Systematycznie prowadzone są tłumaczenia z j. norweskiego, angielskiego oraz z polskiego na j. angielski. Kluczowe materiały projektu są zamieszczane w załącznikach poniżej.

Trwają prace nad wyborem firmy PR, która wesprze Fundację L’ARCHE w planowaniu i organizacji kampanii informacyjno-promocyjnej.


PLIKI DO POBRANIA:

HIQA_-streszczenie

Narzędzie oceny

Inspekcja w domu

Inspekcja c.d.

HIQA_-streszcz

Ocena zgodności ze standardami

Przyjmowanie osoby z niepełnosprawnością do wspólnoty

Standardy – Australia

Raport z wizyty w Oslo

Opieka w Norwegii

Rola koordynatora asystentów

Materiały wypracowane przy wdrażaniu standardów:

plan formacji i szkoleń dla asystentów domów

Model kadry dla domów w Poznaniu

Harmonogram formacji – Poznań

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Nasi darczyńcy