WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH. WDROŻENIE KLUCZOWYCH STANDARDÓW OPIEKI

Projekt stanowi kontynuację procesu standaryzacji opieki w domach prowadzonych przez Fundację L’ARCHE. Dotychczas opracowano dokumenty opisujące 20 standardów i 192 kryteria.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja L’ARCHE, a partnerem Fundacja Mariahuset z Oslo w Norwegii. Organizacją współpracującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Projekt stanowi kontynuację rozpoczętego w 2012 r., nowatorskiego w Polsce procesu standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem dotychczasowej pracy są dwie publikacje (w wersji pełnej i uproszczonej) zawierające 20 standardów i 192 kryteria. Niniejszy projekt rozpocznie fazę wdrażania i obejmie 7 placówek w 4 województwach, 30 os. z niepełnosprawnością intelektualną, 40 pracowników i 10 wolontariuszy. Działania, wspólne z Norwegią i we współpracy z MPiPS, włączą uczestników do współdecydowania o wewnętrznych procedurach wdrażających kluczowe standardy oraz podniosą ich kompetencje.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Projekt stanowił kontynuację rozpoczętego w 2012 roku nowatorskiego w Polsce procesu standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultatem pierwszej fazy działań było opracowanie i opublikowanie 20 standardów i 192 kryteriów w wersji pełnej i uproszczonej (dla mieszkańca domu).

W drugim etapie przystąpiono do fazy wdrożeniowej. W ramach niniejszego projektu wybrano kluczowe standardy i rozpoczęto ich wdrażanie, czyli wypracowanie i zastosowanie wewnętrznych procedur oraz programów/szkoleń. Proces objął 7 placówek w 4 województwach. Działania podejmowane były wspólne z partnerem z Norwegii – Fundacją Mariahuset oraz we współpracy z MPiPS. Fundacja Mariahuset wniosła do projektu swoje doświadczenia dotyczące opieki w małym domu oraz najlepsze praktyki deinstytucjonalizacji z Norwegii, która wdrożyła ten proces najwcześniej w Europie. Przekazano szereg własnych doświadczeń, m.in. dotyczące radzenia sobie z agresją oraz trudnymi zrachowaniami osób z niepełnosprawnością.

Ważnym elementem procesu wdrażania były konsultacje mające na celu włączenie osób z niepełnosprawnością, pracowników i wolontariuszy do współdecydowania o wewnętrznych procedurach. Odbyło się 71 spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięło 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 56 pracowników i 27 wolontariuszy. Dzięki takim działaniom podniesiono świadomość i wiedzę tych grup osób w zakresie jakości opieki oraz możliwości współdecydowania o powstających w ramach Fundacji wewnętrznych procedurach.

Do najważniejszych rezultatów należy: opracowanie i dopracowanie szeregu procedur w ramach 6 grup standardów (np. przyjmowanie osoby z niepełnosprawnością do domu L’Arche; rola asystenta domu); przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń (np. towarzyszenie i wspieranie mieszkańców domu); opracowanie materiału pomocniczego (280 stron) w trakcie wdrażaniu standardów opieki w domach L’Arche i wydrukowanie go dla placówek Fundacji; dodruk publikacji standardów w liczbie 1000 sztuk; upowszechnienie standardów podczas 13 spotkań ze środowiskami m.in. naukowców, studentów oraz rodziców osób z niepełnosprawnością (łącznie 319 osób); utworzenie nowej witryny internetowej Fundacji L’ARCHE (wraz z podstroną projektu) oraz bloga i Facebooka dedykowanego funkcjonowaniu domów L’Arche, w tym standardów opieki. Projekt m.in. przyczynił się do znacznej profesjonalizacji działań podejmowanych przez  Fundację L’ARCHE.


MATERIAŁY WYPRACOWANE W PROJEKCIE 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami pomocniczymi przy wdrażaniu Standardów… w naszych domach.

materiały cz. 1 – przewodnik asystenta – przykład

materiały cz.2 – seksualność

materiały cz.3 – zachowania trudne

materiały cz.4 – ewaluacja

materiały cz.5 – formularze

Powyższe pliki są fragmentami całości opracowanych materiałów, stanowią podstawę do dalszej pracy nad opracowywaniem dokumentów przydatnych przy dalszym wdrażaniu Standardów. Ze względu na stale prowadzone prace nad powyższymi materiałami, dostęp do ich pełnych wersji jest możliwy po indywidualnym kontakcie z Sekretariatem Fundacji L’ARCHE, pod adresem mailowym: fundacja@larche.org.pl.

Materiał dotyczący ewaluacji

Współpraca z ekspertem ds. ewaluacji i ekspertem ds. formacji w dziedzinie opracowania profesjonalnych materiałów dotyczących ewaluacji personelu domów Fundacji L’Arche. Proces tworzenia materiałów uwzględniał stworzenie rysunków pomocniczych do wypełniania arkuszy przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Uwzględnia postulat wykorzystania autoewaluacji jako efektywnego środka wsparcia personelu w zachowaniu trwałości zaangażowania.

Przewodnik Asystenta

W porozumieniu z ekspertem ds. formacji opracowano Przewodnik asystenta oparty o praktykę i doświadczenie wprowadzania nowego personelu w podmiotowe świadczenie usług dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał zawiera szereg wskazówek dotyczących problemów życia codziennego, konkretnych sytuacji spotykanych w domach Fundacji L’Arche. Materiał został opatrzony odniesieniem do zapisów Standardów odnoszących się do prezentowanych w danym dziale tematów. Ponadto ta sekcja materiałów zawiera w sobie również role asystenta domu, odpowiedzialnego za dom i koordynatora asystentów, co ma zapewnić lepsze planowanie świadczenia usług i usprawnić komunikację pomiędzy personelem.

Materiał dotyczący zachowania trudnego i agresywnego  (Standard 5: Personel, Standard 6: Ochrona i obrona) oraz materiał dotyczący wsparcia mieszkańców domu w zakresie radzenia sobie z seksualnością( zwłaszcza kryterium 2.8 Standardów)

Opracowano przy współudziale profesjonalistów posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczanie, materiał odpowiadający na trudności zgłaszane w trakcie konsultacji z pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Materiał zawiera zarówno część teoretyczną jak również rozwiązania praktyczne, scenariusze spotkań wspierających itp.

Materiały inne – formularze

Po wynikach konsultacji postanowiono przemodelować materiał dotyczący Indywidualnych planów wsparcia, uszczegółowić formularze zawierające podstawowe informacje na temat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz Paszport komunikacyjny.

Materiał został opracowany w formie formularza o strukturze zapewniającej wykorzystanie go na etapie planowania i usprawniania usług świadczonych osobom z niepełnosprawnością intelektualną.


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI  I INNYMI OŚRODKAMI

W trakcie projektu udało nam się nawiązać współpracę z różnymi placówkami, instytucjami i środowiskami zainteresowanymi standardami jakości życia w małych domach pomocy, np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja „Bardziej kochani” itp. Łącznie przeprowadzono 13 spotkań indywidualnych i grupowych, w których wzięło udział 319 osób. Ostatnie spotkanie na tym etapie odbyło się w ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu. Poniżej zamieszczamy fotografie z kilku wydarzeń, w czasie których mogliśmy powiedzieć trochę więcej o naszych Standardach.


POWOLI KOŃCZYMY PROJEKT

W dniach 11-14 stycznia 2016 odbyło się spotkanie przygotowujące do zakończenia projektu, który nastąpi w kwietniu br.

Trwa współpraca z uczelniami w zakresie promowania standardów opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzone są wspólne działania z uczelniami w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. Planowane są jeszcze spotkania w marcu i kwietniu w Warszawie, Sandomierzu, Gdańsku i być może ponownie w Poznaniu.

Ostatnio konsultowane były w naszych wspólnotach zapisy standardu VI i VII. Powinniśmy jeszcze popracować nad opracowaniem procedur zarządzania w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Kończymy prace nad materiałami merytorycznymi, czyli Przewodnikiem Asystenta, który łącznie będzie obejmował około 200 stron. Podczas spotkania zespół ds. Standardów zaakceptował przedstawione materiały, choć prace nad ich doszlifowaniem będą trwały do połowy lutego. W kolejnym etapie nastąpią prace graficzne i edytorskie.

W najniższej części strony www można znaleźć nowy załącznik, którym jest wyciąg z rządowych dokumentów norweskich nt. opieki nad osobą z niepełnosprawnością (opracowane przez T. Kaczorek).


SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

W dniach 2-4 października 2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji L’ARCHE (Zespołu ds. Wdrażania Standardów) z przedstawicielami Fundacji Mariahuset. Spotkanie składało się z dwóch części – wizyty we Wspólnocie w Śledziejowicach oraz obrad nad wdrażaniem standardów w Krzeszowicach. Gościliśmy Kari – przewodnicząca Zarządu Mariahuset, Johna – wieloletniego asystenta oraz Teresę Annę – długoterminową wolontariuszkę wspólnoty w Oslo.

 


KOLEJNE SPOTKANIE ZESPOŁU DS. STANDARDÓW

W dniach 5-8 maja 2015 odbyły się dwa wydarzenia: spotkanie i szkolenie Zespołu ds. standardów. Tym razem dojechała nasza Pani szkoleniowiec, która pomagała członkom Zespołu uporać się z kwestiami prowadzenia ewaluacji, dokonywania kontroli stanu wdrażania / utrzymywania standardów opieki, towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością, itd. Poniżej zamieszczamy dwa nowe materiały.

 


WIZYTA W OSLO

W dniach 22-26 marzec 2015 przedstawiciele Fundacji L’ARCHE gościli we wspólnocie prowadzonej przez Fundację Mariahuset w Oslo (Norwegia), czyli u naszego partnera w projekcie „Wzmocnić głos niemocnych. Wdrażanie kluczowych standardów opieki”.

DOM MARIAHUSET

Dom wspólnoty w Oslo znajduje się w eleganckiej i zarazem starej części miasta. W domu mieszkają 3 osoby z głębokimi ograniczeniami fizycznymi i intelektualnymi. Asystentami są dwie osoby mieszkające w domu oraz duża grupa dochodzących wolontariuszy. W domu znajdują się pomieszczenia takie jak wszędzie, czyli np. salon, jadalnia, ale także jest kaplica i warsztat pracy. Obok jest także mały dom dla gości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content