Najczęściej zadawane pytania​

Określenie czym jest Wspólnota L’Arche, zależy od perspektywy, z jakiej się na nią patrzy.  

Każda wspólnota jako żywy organizm ma kilka wymiarów: 

 • wymiar organizacyjno-prawny, w którym w Polsce wspólnota to oddział pozarządowej organizacji pożytku publicznego– Fundacji L’Arche, a na poziomie międzynarodowym Międzynarodowej Federacji l’Arche, która jest fundatorem; 
 • wymiar profesjonalny, w którym wspólnota lokalna jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczącą usługi terapeutyczno-opiekuńcze jak i pracodawcą dla osób zatrudnionych i miejscem zaangażowania woluntariuszy; 
 • wymiar interpersonalny, w którym wspólnota to miejsce przynależności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, których łączą wzajemne partnerskie relacje; 
 • wymiar duchowy, w którym wspólnota jest środowiskiem, dzielącym wspólne wartości, przestrzenią wewnętrznej przemiany, wyrastającym z tradycji chrześcijańskiej i charakteryzującym się otwartością międzyreligijną; 
 • wymiar społeczny, w którym wspólnota to organizacja z misją, której członkowie niepełnosprawnością intelektualną i bez niej współpracują z innymi na rzecz budowania społeczeństwa, w którym jest miejsce dla każdego i każdy jest potrzebny. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Asystent w L’Arche, to osoba decydująca się towarzyszyć i wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w codziennych czynnościach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, zajmowanie się ogrodem, robienie zakupów itp. 'Asystent’ może mieszkać w jednym z domów, może pracować w warsztatach, lub może podjąć rolę lidera. Asystenci decydują się na różne rodzaje i okresy zaangażowania we wspólnocie, a L’Arche jest otwarta na przyjęcie wszystkich. Wielu młodych ludzi przyszło do nas z zamiarem pozostania przez 1 rok, ale jest też wielu, którzy decydują się na znacznie dłuższe zaangażowanie.

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest trudno definiowalne i możemy spotkać się z wieloma określeniami. W zależności od tego, w jakim podejściu tworzy się definicję, może ona podkreślać bardziej medyczny aspekt zagadnienia, prawno-administracyjny lub psychologiczno-społeczny.

Proponujemy posłużyć się międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10, opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2009 r. Według niej:


Niepełnosprawność intelektualna to istotne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym, w co najmniej dwóch ze wskazanych dziedzin:

 • porozumiewania się
 • zaradności osobistej
 • prowadzenia domu
 • stanowienia o sobie
 • umiejętności interpersonalnych
 • korzystania ze źródeł wsparcia społecznego
 • możliwości uczenia się, pracy, wypoczynku, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, 

oraz występujących przed 18 rokiem życia.


Niepełnosprawność intelektualna jest związana także z zaburzeniami sprawności ruchowej, zaburzeniami zachowania, motywacji, emocji i innymi dysfunkcjami.

L’Arche nie jest organizacją religijną. Fundacja L’Arche w Polsce jest organizacją pożytku publicznego i organizacją pozarządową, podporządkowaną prawu polskiemu. Jest ona także członkiem Międzynarodowej Federacji L’Arche z siedzibą w Paryżu.  

Wymiar duchowy jest jednak obecny w historii L’Arche i jest ważnym elementem życia wspólnot. Troska o życie duchowe członków wspólnot wynika z przekonania, że jest ono integralnym elementem każdej osoby ludzkiej. Sposób praktykowania duchowości zależy od tradycji religijnej właściwej lokalnej społeczności i właściwej członkom danej wspólnoty. Pierwsza wspólnota L’Arche została założona we Francji przez katolickiego teologa i filozofa Jeana Vanier i jest związana z tradycją rzymskokatolicką, ale już druga wspólnota powstała w chrześcijańskiej tradycji anglikańskiej w Kanadzie, a trzecia w tradycji hinduistycznej w Indiach. Duchowość L’Arche ma znamię różnorodności: praktykujemy dialog międzywyznaniowy (ekumenizm) w ramach chrześcijaństwa oraz dialog międzyreligijny.   

Członkami wspólnot L’Arche są również osoby niewierzące. Wymiar duchowy jest rozumiany szerzej niż religijnie również jako praktykowanie uniwersalnych wartości. Ich fundamentem jest szacunek i akceptacja każdego człowieka i uznanie współzależności we wzajemnych relacjach. Ich różnorodnymi tonacjami są: otwartość, tolerancja, gościnność, akceptacja słabości, zaufanie, prostota życia, radość, przebaczenie, autentyczność, zaangażowanie serca.

Działania L’ Arche jako fundacji, która jest organizacją pozarządową (NGO) posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP) są finansowane z różnych źródeł.

Znaczną cześć wpływów Fundacji stanowią środki publiczne dwojakiego rodzaju: państwowych funduszy celowych (w tym PFRON) i z budżetów samorządów terytorialnych. Są to środki na prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli oddziały prowadzą placówki pobytu całodobowego (DPS lub inne), ich mieszkańcy ponoszą część kosztów utrzymania na zasadach zgodnych z rozporządzeniami finansowania tych placówek.

Dodatkowo, zależnie od ogłoszonych konkursów przez instytucje państwowe lub z funduszy międzynarodowych, Fundacja jako całość lub jej lokalne oddziały pozyskują środki na projekty na cele statutowe. Również Fundator, Międzynarodowa Federacja L’ Arche, dotuje częściowo niektóre projekty L’ Arche w Polsce (np. inwestycje lub szkolenia) na zasadach określonych przez Fundatora.

Jako OPP Fundacja pozyskuje środki z wpłat 1% od podatku dochodowego. Fundacja uzyskuje także darowizny od osób fizycznych i prywatnych. Okazjonalnie, członkowie L’Arche z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej biorą udział w kiermaszach swoich wyrobów, zbiórkach i kwestach na cele statutowe. Strukturę źródeł finansowania Fundacji w roku 2019 prezentuje wykres poniżej.

 

źródło: Raport Finansowy Fundacji za 2019 r.