L'Arche na świecie

Według danych z 2019 r. w 38 krajach na 5 kontynentach istnieje 153 Wspólnot L’Arche oraz 21 projektów nowych wspólnot. Wspólnoty mają wspólną misję, ale różnią się kulturą, językiem, religią, poziomem materialnym. Tworzą razem Międzynarodową Federację Wspólnot L’Arche.

Federacja L’Arche jako organizacja o zasięgu światowym ma siedzibę w Paryżu, posiada swoją konstytucję i strukturę na której czele jest dwóch koordynatorów międzynarodowych. Członkami Federacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, a ich liczba sięga około 10 tysięcy. Oficjalnymi językami Federacji są francuski angielski i hiszpański. 

W różnorodności wspólnot Federacja służy jedności i czuwa nad realizacją wspólnej misji. Jako organizacja międzynarodowa promuje solidarność i przekraczanie kulturowych i psychologicznych barier pomiędzy swoimi członkami oraz inkluzję w zakresie wykraczającym poza troskę o osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Struktury Federacji służą misji poprzez działania administracyjne, prawne, finansowe i szkoleniowo-formacyjne. Każda wspólnota jest regularnie odwiedzana poprzez delegatów Federacji, którzy zapewniają przepływ informacji pomiędzy strukturami międzynarodowymi i lokalnymi i animują procesy podejmowania istotnych decyzji grupowych. 

Wspólnoty, projekty i oddziały L'Arche na świecie

Historia L'Arche

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Założył ją Jean Vanier, oficer marynarki i wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Toronto, zainspirowany przez dominikanina o. Thomasa Philippe’a OP.

Pragnąc dzielić życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Jean Vanier zamieszkał z Rafaelem Simi i Philipem Seux w małym domu, nazwanym L’ARCHE.

Szybko rozwijająca się wspólnota wkrótce zaczęła przyciągać wielu młodych ludzi, pragnących pójść w ich ślady. Co prawda sam Jean Vanier nie planował zakładania wspólnot za granicą, ale z czasem ochotnicy z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach swego pochodzenia. Zaledwie kilka lat po utworzeniu wspólnoty w Trosly-Breuil, już w 1970 roku powstały kolejne – we Francji (La Merci), Kanadzie (Daybreak) i Indiach (Bangalore). W 1975 roku istniało już 30 wspólnot.

W Polsce pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1981 roku.

Wspólnoty L’ARCHE początkowo były związane z tradycją katolicką, jednak w ciągu kilku lat stały się ekumeniczne, otwarte nie tylko na inne wyznania chrześcijańskie, ale również na religie niechrześcijańskie, na inne kultury, języki i warunki społeczno-ekonomiczne.

Pomimo widocznej różnorodności wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że ludzie z niepełnosprawnością intelektualną wnoszą istotny wkład w życie naszych społeczeństw.

Obecnie Federacja L’ARCHE skupia ponad 150 wspólnot w 38 krajach świata.

Struktura

Organem nadrzędnym Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche jest Zgromadzenie Federacji, które w oparciu o doświadczenie wszystkich wspólnot określa globalną wizję i wytycza kierunki rozwoju. Składa się z delegatów (zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i bez niej) każdej ze wspólnot.

Dyrektor Międzynarodowy i jego zastępca czuwają nad zasadami przynależności do Federacji oraz realizacją jej misji. Wspierają wspólnoty w zachowywaniu ich tożsamości i wierności fundamentalnym wartościom opartym na Ewangelii, wzywają do rozwoju, podejmowania wyzwań i do solidarności w obrębie Federacji.

Międzynarodowy Zarząd Administracyjny, ściśle współpracujący z dyrektorami, zapewnia Federacji funkcjonowanie zgodne z obowiązującym prawem i odpowiada za wspólne zasoby finansowe.

Siedziba Federacji mieści się w Paryżu.

Misja i wartości L'Arche

Mimo różnorodności wspólnoty L’ Arche łączą te same istotne wartości i wspólne cele.

CHCEMY:

Odkrywać i pokazywać talenty osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby środowiska wokół nas 

Angażować się na rzecz bardziej ludzkiego społeczeństwa 

Być znakiem nadziei w podzielonym świecie

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

Pragniemy, by świat był miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako dar, a nie problem.

Chcemy, by słabość, niepełnosprawność nie była źródłem lęku i wykluczenia, ale miejscem spotkania i akceptacji i przemiany.

Stawiamy na relacje wzajemnego wspierania się i przyjaźni, które przemieniają nas samych i świat wokół nas. 

Promujemy integralny rozwój osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych we wszystkich wymiarach życia i pomagamy sobie wzrastać w dojrzałości.

Dzielimy się z innymi tym, co odkrywamy w codziennym życiu i ważna jest dla nas współpraca.