Fundacja L'Arche w Polsce​

Fundacja L’ARCHE jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w 1991 roku i działającą na terenie całego kraju. Centrum jej aktywności są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Lokalne oddziały Fundacji w Śledziejowicach pod Krakowem, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie i Gdyni, nazywane wspólnotami, prowadzą różne formy wsparcia tych osób.

Tradycyjną formą wsparcia są małe domy całodobowego pobytu, które w zależności od lokalnych warunków, funkcjonują jako domy pomocy społecznej lub inne placówki. Obecnie L’Arche w Polsce prowadzi 7 domów o charakterze rodzinnym. Fundacja prowadzi także mieszkania chronione oraz środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej oraz wspiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Prowadzone są także projekty usług asystenckich, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspierane są w ich własnych domach, gdzie mieszkają wraz z rodzinami lub opiekunami czy samodzielnie.

Oprócz wymienionych form wsparcia Fundacja prowadzi także działania edukacyjne o niepełnosprawności w formie przedstawień lalkarskich w szkołach i na zamówienie instytucji; uczestniczy, angażując osoby z niepełnoprawnością, w konferencjach na tematy ich dotyczące. Statut Fundacji przewiduje również prowadzenie działania badawczych i wydawniczych w obszarach swojej działalności.

Fundatorem Fundacji L’Arche w Polsce jest Międzynarodowa Federacja Wspólnot L’Arche z siedzibą w Paryżu. Jest to organizacja skupiająca Wspólnoty L’Arche w 38 krajach na całym świecie. Celem Federacji jest wspólne działanie wraz z osobami z niepełnosprawnymi intelektualnie na rzecz budowania inkluzywnego społeczeństwa.

Kultura Federacji o ponad 50-letniej tradycji, zakłada włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w realizację swych celów. Osoby te są uznane jako zdolne do pozytywnego wpływania na życie innych i realizowania misji Federacji. Są one także jej członkami, a nie tylko beneficjentami czy podopiecznymi.

Podstawowe dane

Forma prawna: Fundacja
Numer KRS: 0000054452
Data wpisu do rejestru: 2001-10-22
REGON: 003902507-00000
NIP: 6761068380
Czy statut/regulamin Fundacji zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych? TAK
Czy Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? TAK
Czy Fundacja jest podatnikiem podatku VAT? NIE
Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT: Dz.U. z 2004 nr 54 poz. 535 art. 113 ust. 1
Czy statut/regulamin Fundacji zawiera zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych? NIE
Czy statut/regulamin Fundacji zawiera zapis o prowadzeniu na terenie całego kraju? TAK
Zakres terytorialny działania Fundacji: ogólnopolski
Czy Fundacja posiada struktury terenowe i/lub placówki niemające osobowości prawnej? TAK
Wykaz województw na terenie których Fundacja prowadzi działalność w ramach niemających osobowości prawnej struktur terenowych lub placówek: DOLNOŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE
Czy Fundacja posiada struktury terenowe mające osobowość prawną? NIE

 

Zarząd Fundacji

Przewodniczący Zarządu: Magdalena Anna Kotowska
Członkowie Zarządu: Jerzy Heydel, Bojana Bujwid-Sadowska, Maciej Przyślewicz, Dariusz Grzegorek, Dariusz Pachla, Waldemar Kwaśnik, Joanna Chłopicka, Alina Kiełpińska, Marek Mąkosa, Marek Rybakowski

 

Konto bankowe

Alior Bank 18 2490 0005 0000 4500 5472 5223

 

Dokładny adres

Ulica Śledziejowice
Nr domu 336
Nr lokalu
Kod pocztowy 32-020
Miejscowość Śledziejowice
Poczta Wieliczka
Województwo małopolskie
Powiat wielicki
Gmina Wieliczka

 

Przedmiot działalności nieodpłatnej

 1. Tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów – wspólnot typu rodzinnego, skupiających osoby z niepełnosprawnością, asystentów i wolontariuszy.
 2. Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego, warsztatów i pracowni terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpraca ze specjalistami (m.in. lekarze, psycholodzy).
 4. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu.
 5. Budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim.
 6. Tworzenie kręgu przyjaciół osób z niepełnosprawnością oraz ich asystentów.
 7. Oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m.in. poprzez kampanie informacyjno-promocyjne).
 8. Współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 9. Działalność edukacyjno–szkoleniowa.
 10. Organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów i seminariów.
 11. Działalność wydawnicza związana problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji.
 12. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 13. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych.
 14. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.
 15. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji.

Działalność odpłatna pożytku publicznego

 1. całodobowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 2. pozostałe formy edukacji pozaszkolnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Fundacja L’ARCHE została ustanowiona przez Stowarzyszenie L’Arche Internationale z siedzibą w Paryżu przy rue Serret nr 8 aktem notarialnym nr A II 16067189 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie dnia 20 grudnia 1989 r.

Organami Fundacji są :

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Krajowy Fundacji
 • Zarządy Wspólnot
 • przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Wspólnot l’Arche

 

Rada Nadzorcza składa się z 2 osób i sprawuje nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem innych organów fundacji.

Zarząd Krajowy składa się z 5-15 osób. Z urzędu, w jego skład wchodzą Przewodniczący Zarządów Wspólnot. Kadencja członka zarządu trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

Oddziały Fundacji nazywane są wspólnotami. Wspólnota stanowi podstawową formę organizacyjną Fundacji.

Zarząd Wspólnoty jest uprawniony do zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz porozumień wolontariackich. Zarząd Wspólnoty składa się z 3 do 7 członków. Przewodniczący Zarządu Wspólnoty, wybierany jest na 4 letnią kadencję przez Zarząd Wspólnoty, po przeprowadzeniu procedury rozeznania, zgodnej z wytycznymi Międzynarodowej Federacji.

Zgodnie z procedurą rozeznawania wybierany jest również dyrektor wspólnoty, którego wybór ostatecznie zatwierdza Zarząd Wspólnoty. Dyrektorzy wspólnot tworzą Radę Krajową, która pod kierownictwem dyrektora Krajowego zapewnia spójne, solidarne i zgodne z Misją i Tożsamością Federacji L’Arche działania każdej ze wspólnot oraz koordynuje działania na poziomie między-wspólnotowym i krajowym.

Raz na dwa lata organizowane jest Zgromadzenie Krajowe, które gromadzi przedstawicieli wszystkich wspólnot w składzie: Przewodniczący Zarządu Wspólnoty, dyrektor wspólnoty oraz dwóch członków wspólnoty: asystent wraz z osobą z NI. Zgromadzenie Krajowe ma na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej refleksji nad sposobem realizacji mandatu Krajowego, który jest podstawą do tworzenia strategii fundacji.

Zgromadzeni Krajowe, choć nie ma mocy prawnej jest bardzo ważnym elementem kultury L’Arche pozwalającym na oddolną kontrolę sposobu i efektywności sprawowania władzy i niesienia odpowiedzialności przez Zarząd i Dyrektora Krajowego.