Program „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”

Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne,
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Treść plakatu:

Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L’Arche realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”

Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018

Dofinansowanie projektu z UE: 12 720 661,96 zł.


Realizator projektu – Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L’Arche.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 13 390 170,49zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
12 720 661,96 zł.

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Poznaniu.

Cele szczegółowe:
-wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,
-wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie usług społecznych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących system teleopieki,
-realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez kształcenie, poradnictwo i utworzenie miejsca krótkookresowego pobytu w zastępstwie za OF.

Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:
– 1135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;
– 1 obiekt dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powstanie Centrum Usamodzielnienia);
– 300 osób objętych usługami opiekuńczymi;
– 550 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki;
– 550 osób objętych wsparciem asystenta Zintegrowanego Centrum Opieki;
– 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych usługami asystenckimi;
– 24 osoby objęte telemonitoringiem medycznym Zintegrowanego Centrum Opieki;
– 120 osób niesamodzielnych objętych usługą asystencką w ramach programu “Trener Aktywności”;
– 182 opiekunów faktycznych korzystających ze szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi;
– 60 osób z niepełnosprawnością objętych warsztatami usamodzielnienia w sieci;

Planowane rezultaty realizacji projektu:
– 228 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
– 440 osób starszych i/lub niesamodzielnych objętych opieką Centrum teleopieki, u których zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa;
– 440 osób starszych i/lub niesamodzielnych objętych opieką Centrum usług domowych, u których wzrosła ocena poziomu dobrostanu psychofizycznego;
– 182 uczestników szkoleń, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi;
– 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywizacji społecznej (wg. modelu “Trenera Aktywności”), które zwiększyły poziom usamodzielnienia oraz poczucie bezpieczeństwa;
– 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w Centrum Usamodzielniania, które zwiększyły poziom umiejętności, usamodzielnienia i motywacji do zmiany;
– 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną deklarująca poprawę jakości życia.

Grupa docelowa: 
Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Poznania oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Obszary wsparcia:
Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.

1)    Obszar 1 – Centrum Opieki Środowiskowej w tym:
a)    usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, którym towarzyszy budowanie  sieci wsparcia społecznego. Ponadto usługi te mogą być uzupełnione o specjalistyczne usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne i psychologiczne, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę wytchnieniową;
b)    szkolenia dla opiekunów faktycznych w miejscu sprawowania opieki nad osobą zależną w zakresie metod przemieszczania chorych oraz prawidłowej pielęgnacji.
Partner odpowiedzialny: Polski Komitet Pomocy Społecznej
Adres do kontaktu:
ul. Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań
Tel.: 61 8 48 11 76, e-mail: pkps-poznan@wp.pl

2)    Obszar 2 – wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, w tym:
a)    usługi asystenckie w postaci Trenerów Aktywności, które mogą być uzupełnione przez specjalistyczne wsparcie prawne i psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów faktycznych; miejsce w Centrum Usamodzielniania – czasowy pobyt dzienny w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania treningowego, Wyjazdowy Warsztat Aktywizacji Społecznej.
b)    szkolenia dla opiekunów faktycznych, w tym: kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs masażu, pakiet szkoleń: moduł 1. – Trener interpersonalny, moduł 2. – Następstwa funkcjonalne niepełnosprawności oraz savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością, moduł 3. – Prawne i instytucjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością, moduł 4. – Wdrożenie do zagadnień Modelu Trenera Aktywności oraz etycznych aspektów pracy z osobą niesamodzielną, zapoznanie z narzędziami pracy asystentów osób z niepełnosprawnością;
Partner odpowiedzialny: Fundacja Aktywizacja.
Adres do kontaktu:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu
ul. Poznańska 62 lok. 101
60-853  Poznań
Tel. 511 944 261 fax- ,e-mail: poznan@idn.org.pl

3)    Obszar 3 – Usługi asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i wsparcie specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Partner odpowiedzialny: Fundacja L’Arche.
Adres do kontaktu:
ul. Polańska 13a
61-614 Poznań
tel.  61 825 62 00, e-mail: poznan@larche.org.pl

4)    Obszar 4 – Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością. Projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz telemedycyny w ramach Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych obejmujących wsparcie asystenta dla osób niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością, które może być uzupełnione o wsparcie poprzez:
– wolontariuszy i pomoc sąsiedzką,
– opiekę pielęgniarską ,rehabilitacyjną, psychologiczną, medyczną,
– Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub z Niepełnosprawnością,
– platformę telemedyczną do telemonitoringu (pakiet pilotażowy dla 24 uczestników     projektu) – system komunikujący się urządzeniami pomiarowymi w domu pacjenta i     przekazujący informacje bezpośrednio do centrum teleopieki. Składowe zestawu do     telemonitoringu:
– centrum komunikacyjne,
– ciśnieniomierz,
– holter mobilny,
– glukometr.
Partnerzy odpowiedzialni:
Stowarzyszenie Medycyna Polska

Adres do kontaktu:
ul. św. Marcin 68/54
61-807 Poznań
Tel 606 397 032, fax-, e-mail bwachowiak@medycynapolska.org

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
ul. Św. Marcin 58/64
61-807 Poznań
tel. 664 999 882  fax-,  e-mail poznan@flandria.pl

Kryteria uczestnictwa:
Obszary wsparcia wymienione powyżej kierowane są szczególnie do osób spełniających następujące kryteria uczestnictwa:
a.    Obszar 1 – Centrum Opieki Środowiskowej:
–     osoby niesamodzielne,
–     opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych.
b.    Obszar 2 – wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością:
–     osoby z niepełnosprawnością,
–     opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością.
c.    Obszar 3 – usługi asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i wsparcie specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną:
–     osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
–     opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością intelektualną.
d.    Obszar 4 – Zintegrowane Centrum Opieki oparte na systemie teleopieki:
–     osoby niesamodzielne szczególnie ze względu na wiek,
–     osoby z niepełnosprawnością.

Udział w projekcie jest bezpłatny z wyjątkiem usług opiekuńczych, których odpłatność nalicza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Grupy szczególnie preferowane do wsparcia:
Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3, pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, i/lub w przypadku możliwości objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, preferowane jest wsparcie adresowane do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi.
W przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo ponad wyżej wymienionymi przesłankami mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Po wyżej wymienionych przesłankach pierwszeństwo mają także osoby, które w okresie 3 miesięcy od zgłoszenia chęci udziału w projekcie wyszły ze szpitala i niezwłocznie potrzebują pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Jeżeli Pani/Pan jest zainteresowana/y uzyskaniem wsparcia w ramach projektu proszę zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie osobiście lub telefonicznie na odpowiednią Filię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z Pani/Pana miejscem zamieszkania https://mopr.poznan.pl/kontakt/

Jeżeli Pani/Pan jest opiekunem faktycznym zainteresowanym uzyskaniem wsparcia w ramach projektu proszę zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie do odpowiedniego Partnera realizującego wsparcie dla opiekunów faktycznych.  

Załączniki do pobrania:

Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie

załącznik nr 1 lista adresowa

załącznik nr 2 plan rekrutacji

załącznik nr3-Wzór-karty-zgłoszenia-do-projektu

zał-4-Wzór-oświadczania-uczestnika-projektu-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych

zał-5-Wzór-formularza-rekrutacyjnego

zał-6-Wzór-deklaracji-uczestnictwa

zał-7-Wzór-zgłoszenia-rezygnacji-z-uczestnictwa

zał-8-Wzór-oświadczenia-uczestnika-dot.-jego-sytuacji-po-zakończeniu-udziału-w-projekcie

zał-9-Wzór-karty-udzielonego-wsparcia-uczestnika-projektu

zał-10-Informacja-na-temat-obszarów-wsparcia-w-projekcie

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Nasi darczyńcy
123lazienka.pl neness.pl epaka.pl allezloto.pl edomator.pl brilu.pl domtech24.com spyshop.pl sklep.grupamagnum.eu otozegarki.pl horecapolska.pl mebleropez.pl asczesci.pl isprzet.pl grupa-icea.pl plusgum.pl