CHCEMY WIĘCEJ! (#WeWantMore)

#WeWantMore

Wraz z nami dołącz do kampanii EU for Trisomy 21, aby sprawić by Europa stała się lepszym miejscem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Unia Europejska często zawodzi osoby z trisomią 21 i inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie biorąc pod uwagę ich specjalnych potrzeb w zakresie dostępności, zdrowia, autonomii i walki z dyskryminacją. Potrzebujemy więcej zaangażowania osób, które mają świadomość potrzeb i aspiracji osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tworzenie strategii przyjmowanych przez Unię Europejską. Chcemy większej reprezentacji! #WeWantMore

Jeśli zgadzasz się z nami, to pokaż swoje poparcie dołączając do naszej debaty na Platformie Konferencji Przyszłości Europy (platforma ta została utworzona przez Unię Europejską, by pomóc obywatelom Europy wpływać na jej politykę, w tym na plany i decyzje dotyczące osób z niepełnosprawnością )

Co możesz zrobić?

 • Dołącz do naszej kampanii #WeWantMore w mediach społecznościowych, śledź nas na Facebooku i udostępnij nasze posty: EU for Trisomy 21 Poland | Facebook
 • Używaj hashtagu #WeWantMore, kiedy umieszczasz swoje filmy i zdjęcia. Nie krępuj się oznaczyć nas w swoich postach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Kampanii lub platformy Konferencji, możecie się z nami skontaktować.

KONTAKT

Agnieszka Karolak agnieszka.karolak@larche.org.pl 
Justyna Kasztelan justyna.kasztelan@supersprawni.pl
Katarzyna Jarecka k.jarecka@bardziejkochani.pl
Paulina Niemyska paulina.niemyska@gmail.com

EUfortrisomy21 jest społecznością rodziców osób z zespołem Downa, zjednoczonych w celu promowania praw osób z zespołem Downa w czterech priorytetowych obszarach: rozpoznawalność, przeciwdziałanie dyskryminacji, zdrowie, autonomia. EU for Trisomy 21 stworzyła platformę współpracy stowarzyszeń, obywateli i polityków pracujących wspólnie na rzecz obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, w celu zwrócenia uwagi na niepełnosprawność intelektualną, a w szczególności na osoby z Trisomią 21.

ARGUMENTY NA KONFERENCJĘ W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Ten dokument został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie obywateli, aby pomóc im w uczestnictwie w Konferencji dla Przyszłości Europy (COFEU) na rzecz osób z trisomią 21/ osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Poniżej znajdziesz kilka pomysłów, które możesz swobodnie wykorzystać, aby ożywić debaty toczące się na platformie Konferencji. Możesz je skopiować, zmodyfikować, dodać lub po prostu zainspirować się nimi.

Główną inspiracją dla tych argumentów jest Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, jak również Europejska Karta Praw Człowieka. Postanowiliśmy skupić się na czterech tematach, które są kluczowe dla UE dla osób z niepełnosprawnością intelektualną: reprezentacja, zdrowie, autonomia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Jeśli masz więcej pomysłów na rzeczowe argumenty, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je dodać (antonio@eufortrisomy21.eu)

CHCEMY WIECEJ WIDOCZNOŚCI I ROZPOZNAWALNOŚCI osób z trisomią 21 /niepełnosprawnością intelektualną

– Osoby z trisomią 21/z niepełnosprawnością intelektualną nie są prawidłowo reprezentowane w sferze politycznej, na rynku pracy, jak również w mediach. To musi się zmienić! Bez rozpoznawalności osób z trisomią 21, niemożliwe jest stworzenie społeczeństwa integracyjnego. Unia Europejska musi sprawić, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną były widoczne na wszystkich poziomach społeczeństwa.

– Prawdziwa reprezentacja osób z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną jest drogą do uznania społecznego. Komisja Europejska musi zrozumieć, że pierwszym krokiem do integracji osób z zespołem Downa/niepełnosprawnością intelektualną w naszym społeczeństwie jest włączenie ich do dyskusji, możliwość wysłuchania ich potrzeb i zareagowania na nie, a także poszanowanie ich praw.

– Osoby z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną są ignorowane w naszym kapitalistycznym społeczeństwie, w którym ceni się głównie produktywność. Parlament Europejski musi pracować nad integracją polityczną i społeczną osób z zespołem Downa/ niepełnosprawnością intelektualną, aby wprowadzić więcej człowieczeństwa w nasze lokalne i krajowe społeczności.

– Poprzez zwiększenie rozpoznawalności osób z zespołem Downa/niepełnosprawnością intelektualną i lepszą wiedzę na temat osób z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną będziemy w stanie wyeliminować stereotypy i osądy które wciąż mają miejsce w Unii Europejskiej. Wierzymy, że Europa powinna pracować nad rozpoznawalnością i udziałem osób z zespołem Downa/niepełnosprawnością intelektualną w życiu naszych społeczności jako sposobem na to, by czuły się one bezpiecznie i włączone w społeczeństwo, które wciąż ich zbyt często dyskryminuje.

– Decydenci UE organizujący Konferencję powinni umożliwić osobom z zespołem Downa /niepełnosprawnością intelektualną aktywny udział w konsultacjach obywatelskich, oferując łatwe do nawigacji i tłumaczenia strony internetowe i aktywne włączanie ich do paneli.

CHCEMY WIĘCEJ ZDROWIA dla osób z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną

– Unia Europejska musi inwestować w opiekę zdrowotną dla osób z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną, aby pozostać wierną swoim podstawowym wartościom, takim jak godność ludzka i prawa człowieka.

– Stany Zjednoczone inwestują średnio mniej więcej 25 milionów euro rocznie na badania nad opieką zdrowotną dla osób z trisomią 21, podczas gdy Unia Europejska pozostaje daleko w tyle z kwotą zaledwie 3 mln euro rocznie. Ta ogromna różnica jest dowodem na brak politycznego zaangażowania w Unii Europejskiej i pokazuje, w jak niewielkim stopniu UE traktuje priorytetowo opiekę zdrowotną i przyszłą opiekę zdrowotną dla osób z trisomią 21.

– Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych „uznaje, że osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego standardu zdrowia bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność”. To Oznacza to, że Unia Europejska jest w takim samym stopniu zobowiązana do inwestowania w opiekę zdrowotną dla osób z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną, tak samo jak w opiekę zdrowotną dla innych swoich obywateli.

CHCEMY WIĘCEJ AUTONOMII dla osób z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną

– Unia Europejska musi wspierać medyczne programy badawcze i innowacyjne projekty społeczne, które rozwijają niezależność osób z trisomią 21.

– Wzywamy Unię Europejską do wspierania integracyjnych projektów społecznych oraz innowacyjnych medycznych programów badawczych o celach terapeutycznych. Osoby dotknięte chorobami neurodegeneracyjnymi powinny czuć się mile widziane w każdej części społeczeństwa i powinny mieć zapewnione środki do niezależnego życia, jak to tylko możliwe.

– Osoby z trisomią 21/niepełnosprawnością intelektualną mogą żyć niezależnie i jeśli chcą, powinno to być dla nich możliwe. Instytucje mogą być opcją, jeśli są dobrowolnie wybrane, ale nigdy nie powinny być jedyną opcją. Unia Europejska musi promować projekty niezależnego życia dzięki budżetowi europejskiemu.

– Unia Europejska musi respektować artykuł 19 Konwencji ONZ o prawach osób Osób Niepełnosprawnych, który odnosi się do osób z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną: „uznać równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do do życia w społeczeństwie, do dokonywania wyborów równych i podejmą skuteczne i odpowiednie środki w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego prawa oraz ich pełnego włączenia i uczestnictwa we wspólnocie”.

– Jak każdy obywatel europejski, osoby z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną powinny „mieć możliwość wyboru miejsca zamieszkania oraz tego, gdzie i z kim mieszkają”, jak to jest bronione w artykule 19 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób Niepełnosprawnych. Zwracamy się do Komisji Europejskiej, aby artykuł 19 stał się obowiązujący dla wszystkich członków Unii Europejskiej.

– Autonomia osób z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną jest prawem, które Unia Europejska musi respektować jak napisano w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych „aby umożliwić osobom niepełnosprawnym osiągnięcie i utrzymanie maksymalnej niezależności, pełnej zdolności fizycznej, umysłowej, społecznej i zawodowej oraz pełnego włączenia i uczestnictwa we wszystkich aspektach życia”.

CHCEMY WIĘCEJ PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI dla obywateli z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną

– Unia Europejska musi aktywnie promować prawa osób z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną. W rzeczywistości mają oni więcej trudności niż inni obywatele, aby bronić swoich praw. Strona Unii Europejsieja powinna działać tak, aby ich potrzeby stały się politycznie widoczne.

– Osoby z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną w Europie mają bardzo wysokie wskaźniki bezrobocia, wykluczenia społecznego, ubóstwa i dyskryminacji. Unia Europejska musi potraktować tę sytuację priorytetowo

– Nie ma danych na temat dyskryminacji osób z trisomią 21/ niepełnosprawnością intelektualną w Europie, podczas gdy powszechnie wiadomo, że nadal istnieje tak wiele sytuacji wskazujących na dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich sektorach społeczeństwa: zatrudnienie, mieszkalnictwo, edukacja, zdrowie, … Unia Europejska musi wykazać się wolą polityczną, aby zapewnić, że prawa osób z zespołem Down/ niepełnosprawnością intelektualną są respektowane. Zaczyna się to od zorganizowania zbierania danych na temat dyskryminacji, aby dowiedzieć się, jak można poprawić sytuację.

– 4 października Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych wyraził zaniepokojenie „Negatywnymi stereotypami na temat osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, które dotyczą osób autystycznych i osób z niepełnosprawnością psychospołeczną, niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa. Dewaluacja osób z niepełnosprawnością poprzez politykę i praktyki, które leżą u podstaw prenatalnych badań genetycznych w kierunku upośledzenia płodu, w szczególności dotyczących trisomii-21, autyzmu i wykrywania głuchoty u noworodków;”. Unia Europejska musi opowiedzieć się za prawami osób z Dewaluacja osób z niepełnosprawnością poprzez politykę i praktyki, które leżą u podstaw prenatalnych badań genetycznych w kierunku upośledzenia płodu, w szczególności dotyczących trisomii-21, autyzmu i wykrywania głuchoty u noworodków;”. Unia Europejska musi opowiedzieć się za praw osób z niepełnosprawnością i zastosować się do uwag Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób Niepełnosprawnych i zastosować się do uwag Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

Oryginalna wersja dokumentu: Arguments for the Conference for the Future of Europe – Dokumenty Google

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content