Wystarczy słuchać…

O aktywizacji i wspieraniu osób z niepełnosprawnościami, roli organizacji pozarządowych i edukacji w budowaniu społeczeństwa otwartego na potrzeby Innych, rozmawiamy z  Marcinem Krzyżanowskim, Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego

Rozmowę prowadzi Dominika Chylińska


Jaki ma wpływ Pana praca oraz praca całego Samorządu Województwa na życie osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny w naszym województwie?  

Rola Samorządu Województwa jest oczywiście określona w prawie i strategiach, ale rolę Samorządu warunkuje również pewna idea. Ona zależy od osób, które w danym momencie i w danej kadencji  w tym zarządzie się znajdują.

Poza aspektami prawnymi, widzę rolę Samorządu Wojewódzkiego w inicjowaniu pewnych działań, udostępnianiu możliwości i wiedzy samorządom pozostałym: powiatowym i gminnym. Dlatego często wspieramy nowe zadania czy też nowe sposoby realizacji zadań. Nazwijmy to zadanie inspirującym.

Przykładowo, w tej kadencji włączyliśmy się od samego początku w promowanie relatywnie nowych w Polsce usług społecznych, czyli opieki wytchnieniowej. Promowaliśmy wiedzę, w jaki sposób te usługi można organizować.

Promowaliśmy więc Fundusz Sprawiedliwości i jak to zwykle bywa, kiedy pojawia się coś nowego, musiało minąć trochę czasu, żeby samorządy włączyły się w działania. Na początku było tak, że środków było więcej a odzew po stronie samorządów mniejszy. Teraz tendencja jest już pozytywna – coraz więcej samorządów korzysta z Funduszu. I to jest ten pierwszy element – kreowanie idei, promowanie najlepszych rozwiązań i pokazywanie ich samorządom czy też wymiana idei. Jest on moim zdaniem niezwykle ważny.

Następnym elementem jest oczywiście budżet. Samorządy regionalne mają realny wpływ na kreowanie polityki przede wszystkim przez środki europejskie. Obecnie pracujemy nad nową perspektywą finansową, gdzie również ważnym elementem będą środki europejskie kierowane na szeroką rozumianą politykę społeczną. A patrząc wstecz, to właśnie ze środków europejskich gro inwestycji w zakresie spraw społecznych zostało zrealizowanych,  m.in. zmodernizowano
i wyposażono infrastrukturę wielu ośrodków, w których świadczone są usługi społeczne.  Ale jak już mamy mury i infrastrukturę, to trzeba te mury „zasiedlić” poprzez działania. I na te działania również trafiały i będą trafiać pieniądze ze środków  europejskich.

Po wytyczeniu kierunku przychodzi czas na działanie, czyli przekazanie środków np. poprzez ogłaszane konkursy dla organizacji pozarządowych.

To jest ważny element, bo to są duże pieniądze i mamy w ten sposób realny wpływ na to, jak one były i będą wydawane. I oczywiście,  mamy też do dyspozycji środki z budżetu województwa czy ze środków przekazywanych do budżetu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od początku tej kadencji zdecydowaliśmy o koncentracji środków na kilku obszarach, które uznaliśmy za priorytetowe.

Po pierwsze skoncentrowaliśmy środki na opiekę wytchnieniową i asystenturę. 

Propagujemy przy tym rozwiązania korzystne dla organizacji pozarządowych – po raz pierwszy wprowadziliśmy umowy 2-letnie na projekty z asystenturą i opieką wytchnieniową. To był również postulat organizacji pozarządowych, podobnie jak i kierunki wsparcia, na których się koncentrujemy. 

Wspieramy też organizacje pozarządowe poprzez mniejsze, „miękkie” projekty, głównie cenimy takie zadania, które przełamują pewne bariery.

Kolejną ważną kwestią są zakłady aktywności zawodowej, które finansujemy jako zadanie własne samorządu.  Nie tworzymy ich, ale staramy się rozwiązywać wszystkie problemy prawne na drodze do ich założenia. Ponadto przekazujemy środki na uruchomienie ZAZ-ów, dofinansowujemy zatrudnienie oraz przekazujemy doraźnie środki na ich funkcjonowanie w zakresie infrastruktury oraz rozwoju. Dodatkowo przekazaliśmy też środki w okresie pandemii. Od początku kadencji Zarządu, przez ostatnie 3 lata powstały dwa nowe ZAZ-y: w Dzierżoniowie oraz Oławie. Wspieramy oczywiście powstanie kolejnych. Prowadzimy w tym celu rozmowy ze Starostą Legnickim, chodzi o utworzenie ZAZ-u w Legnickim Polu.

Ile osób zostało zatrudnionych w nowych ZAZ-ach?

Są to 54 nowe osoby (na Dolnym Śląsku jest  8 zakładów aktywności zawodowej, łącznie zatrudniają 449 osób –red.). ZAZ-y są dla nas elementem strategicznym, nie tylko je uruchamiamy, ale też staramy się promować ich wyroby.

Za chwilę ruszy kampania, w której dla każdego ZAZ powstał promocyjny filmik. Przygotowała je zatrudniona przez nas profesjonalna agencja, która zajmie się też ich promocją w mediach społecznościowych. Co więcej, twórcy kampanii chcą promować samą ideę zakładów aktywności zawodowych np. poprzez festiwale filmowe, więc powstanie też długi, godzinny film.  

Poza tym, jak wiadomo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego nadzoruje działalność wielu instytucji,  m.in. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który odpowiada za kontakty z przedsiębiorcami. W trakcie najbliższej konferencji dla przedsiębiorców dotyczącej funduszu szkoleniowego będziemy umieszczać informacje (również fragment filmu promocyjnego) o  ZAZ-ach. Przy czym to one same zdecydują, czy chcą pokazać swoje produkty, czy wolą promować się w inny sposób. Nakłaniamy dyrektorów instytucji finansowych, banków do budowania odpowiedzialności społecznej. Stu regionalnych dyrektorów PKO BP, największego banku w Polsce otrzymało informację  o działalności ZAZ-ów, żeby mogli lokalnie nawiązywać z nimi współpracę.

Nasza idea jest taka: Zobaczcie, są zakłady aktywności zawodowej zatrudniające osoby z niepełnosprawnością, a wy macie kontakt z firmami, więc mówcie im, że są takie podmioty. Możecie kupować usługę w ZAZ-ie, jest to też kwestia  wrażliwości społecznej. Nasze działanie to rodzaj networkingu, łączenia ze sobą ludzi, co też uważam za ważne.

Pan się również zajmował projektami aktywizującymi zawodowo osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy, więc ma Pan doświadczenie w takim działaniu.  

Tak, i wiem, że jest to bardzo trudne. To są nie tylko bariery architektoniczne, ale i mentalne, nie tylko wśród pracodawców, ale  też wśród osób z niepełnosprawnościami,  bo nie wszyscy są aktywni.

Ważna jest też integracja. Uruchomiliśmy właśnie ważny projekt z Fundacją „Biegaj dla Zdrowia” Uniwersytetu Medycznego, polegający na wypożyczaniu wózków biegowych. My przekazaliśmy środki, Uniwersytet Medyczny „know-how”, a same wózki wyprodukowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. Obecnie można takie wózki wypożyczyć na  5 trasach, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zainteresowanie jest bardzo duże–na jedną zaplanowaną wycieczkę zgłasza się 50 chętnych. Pierwszy event organizują wolontariusze z „Biegaj dla zdrowia”, a później już ludzie sami mogą zorganizować swoje wydarzenie i wypożyczyć wózki.

Czyli my dajemy narzędzia, a do ludzi już należy, co z nimi zrobią. 

To są nasze najważniejsze zadania, od tych widocznych i spektakularnych związanych z dużymi pieniędzmi, aż po te z małymi nakładami finansowymi, ale również ważne.

A jakie są Państwa priorytety, jeśli chodzi o wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i otoczenia w perspektywie najbliższych 10 lat?

Przede wszystkim naszą strategią jest tworzenie warunków do niezależnego życia dla osób  z niepełnosprawnościami oraz umożliwianie im pełnego korzystania z włączenia społecznego z aktywizacji. Nasza strategia obejmuje tworzenie odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury, znoszenia barier architektonicznych, ale i zapewnienia środków do realizacji działań. Dla mnie najważniejsza jest aktywizacja społeczna i zawodowa, dlatego tak ważne są ZAZ-y, oraz koncentracja na rodzinach osób z niepełnosprawnościami  i dlatego na pewno chcemy rozwijać opiekę wytchnieniową i asystenturę.

Jaka jest rola organizacji pozarządowych, które reprezentują bardzo wiele różnych grup osób
z niepełnosprawnościami wraz z ich rodzinami i całym otoczeniem, w kreowaniu Państwa polityki?

Tak naprawdę traktuję organizacje pozarządowe jako te podmioty, które wiedzą najlepiej co i jak trzeba zrobić. Są łącznikiem, „pasem transmisyjnym” między samorządem a osobami, które bezpośrednio tego wsparcia potrzebują. I tak naprawdę wystarczy słuchać. I to jest klucz.

 A co robimy? Przed konkursami zapraszamy organizacje pozarządowe i mówimy: Tak wygląda dokumentacja,  co Wy na to? Zawsze o to pytamy, choć wiadomo, że covid utrudnił realizację wielu działań.

A jeśli chodzi ośrodki z PFRON-u, gdzie mamy z góry wskazany katalog działań, to pytamy organizacji: Na czym wam najbardziej zależy, na które obszary i ile środków powinnyśmy przeznaczyć? To jest ten element konsultacji i słuchania, co jest najbardziej  potrzebne. No i to, że się koncentrujemy na opiece wytchnieniowej i asystenturze, czy też to, że wprowadziliśmy dwuletnie umowy, wynika po prostu z tego, że sektor wskazał, czego chce. Wprowadziliśmy też w naszych konkursach – 
 i to też było wynikiem naszych rozmów – możliwość składania wniosków online.

 To były najczęściej zgłaszane potrzeby?

Właśnie tak.  Pod naszymi auspicjami powstała również grupa d.s. opieki wytchnieniowej, w której są organizacje realizujące taką opiekę oraz nasz departament spraw społecznych.

Podam też inny przykład, to jest coś nowego. W tym roku stworzyliśmy tzw. centra pomocy rodzinie, których ideą jest nieść pomoc od momentu, kiedy rodzina się dowiaduje, że będą mieli dziecko z niepełnosprawnością, poprzez kolejne etapy jego życia. Ogłosiliśmy konkurs–warunki do spełnienia były dość wyśrubowane, ale też konsultowaliśmy je wcześniej z organizacjami. W wyniku konkursu dwa takie ośrodki powstały – jeden prowadzi fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu, a drugi powstał w Kudowie Zdrój w partnerstwie organizacji pozarządowej oraz uzdrowisk ze spółki „Sanatoria dolnośląskie”. W tym drugim przypadku rodzice mogą korzystać ze wsparcia uzdrowiska przez 21 dni w ramach rehabilitacji.  Jest to trudne działanie, bo też wymagania są trudne. Przy powstaniu tego konkursu były zaangażowane organizacje pozarządowe, teraz będziemy robić ewaluację projektów, czyli zapytamy i rodziców (jeśli się zgodzą) i realizatorów, co trzeba poprawić,  bo chcielibyśmy kontynuować to działanie.

To jest pierwsza rola organizacji pozarządowych, kiedy pytamy ich i konsultujemy działania.

 Ta druga rola, to po prostu realizator usług społecznych. Przykładowo – jeżeli okazuje się, że brakuje nam wózków biegowych, ktoś musi zrealizować tę potrzebę i realizuje ją organizacja pozarządowa. Jeżeli trzeba zorganizować opiekę wytchnieniową, to też realizuje ją organizacja pozarządowa.

Uważa Pan, że organizacje pozarządowe są z zasady lepszym i bardziej naturalnym realizatorem takich zadań?

Nie można generalizować. Są instytucje publiczne, które realizują swoje zadania na wysokim poziomie, i  są takie, które realizują je na słabym poziomie.  Podobnie jest z organizacjami pozarządowymi: jedne zadania realizują świetnie a inne tak sobie. Ważne jest coś innego. Z naszego punktu widzenia oczywiście łatwiej jest zlecać zadania organizacjom pozarządowym, ale przede wszystkim one są osadzone od wielu lat w strukturach lokalnych społeczności. Pod tym względem są silniejsze. Znają potrzeby swoich odbiorców, ponieważ te organizacje często powstawały w taki sposób, że np. zrzeszali się rodzice osób z niepełnosprawnościami. Siłą rzeczy to tam jest odpowiedni potencjał-oni wiedzą, jak rozwiązać problem.  Pod tym względem organizacje pozarządowe są bardzo dobrym partnerem.

Rozumiem też, że nie wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnościami zgłaszane przez organizacje, zostaną zaspokojone i trzeba określić priorytety. Chodzi mi na przykład o dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (tacy są mieszkańcy naszych domów prowadzonych przez Fundację L’Arche), które wymagają pełnego wsparcia. To jest grupa osób z bardziej specyficznymi potrzebami i jest to też mniejszość w populacji osób z niepełnosprawnościami. Co z nimi?

To, o czym Pani też mówi, nawiązuje do pewnej luki w systemie. O ile system wspiera poszczególne elementy i momenty życia osób z niepełnosprawnością, to dzieje się to głównie do chwili, kiedy staną się dorosłymi. Po przekroczeniu konkretnego roku życia jest dziura. Trzeba się zastanowić, jak pomóc tej grupie. Byliśmy niedawno z ministrem Pawłem Wdówikiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób z Niepenosprawnościami w Miliczu i odwiedziliśmy Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Tam rodzice  zrzeszyli się 30 lat temu, kiedy mieli małe dzieci. Najpierw tworzyli szkołę, później dzieci rosły razem z organizacją i teraz są na tym etapie, że ich dzieci są już pełnoletnie,  organizacja w tym czasie pomagała i pomaga nadal nowym osobom, ale intensywnie myślą o dorosłych. Mają już  dom, w nim są mieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i chcą w dalszym ciągu się rozwijać. Bo tego rozwiązania im w dalszym ciągu brakuje. To jest wyzwanie. Również minister jest zdania, że trzeba jak najbardziej dać możliwość mieszkania  i opieki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Ostatnie pytanie: Jaka jest, wg Pan  rola  edukacji o niepełnosprawności w społeczeństwie?

Jest bardzo ważna – jest to rzecz, można powiedzieć, strategiczna. Jeżeli mamy tworzyć wspólnotę, tą samorządową, ale też jako państwo, to wszyscy musimy w niej czuć się dobrze. A żeby czuć się dobrze, musimy jak najwięcej o sobie wiedzieć, tolerować się i akceptować. Nie można tego zrobić bez edukacji.

Z naszej strony od lat staramy się pokazywać świat i życie osób z niepełnosprawnościami szerzej. Szukamy lokalnych historii, które pokazujemy i promujemy, realizując audycje w lokalnych mediach  (głównie TV3, Radio Wrocław, Telewizja Sudety). Na przykład, kiedy Fundacja Ładne Historie zorganizowała wspólne z osobami z niepełnosprawnością wejście na Wielką Sowę, my zorganizowaliśmy media, żeby powstał o tym reportaż.

Oczywiście wspieramy też projekty, których celem jest promowanie integracji. Przykładem może być Państwa projekt (Razem zmieniamy świat – przyp. Red), czyli teatr lalek z niepełnosprawnościami pokazywany w szkołach.

Wszyscy powinnyśmy się zetknąć, najlepiej bezpośrednio, z osobami z niepełnosprawnością od najmłodszych lat. Celem jest budowanie społeczeństwa, w którym każdy będzie się czuł dobrze i znał potrzeby innych. Wiedział, że są i nie czuł się dziwnie w bezpośrednim kontakcie. 

Na przykład, jak ostatnio z ministrem Pawłem Wdówikiem byliśmy razem na obiedzie, zorientowałem się, że ja muszę cały czas pamiętać, żeby mówić, gdzie jest np. szklanka, kiedy minister chce nalać sobie wody  itd. A mam wrażenie, że mam sporą świadomość.

Dla mnie osobiście takim przykładem, jak to w rzeczywistości działa jest kontakt z Zakładem Opiekuńczo – Lecznicym w Jaszkotlu, który zaczął się wtedy, kiedy nie byłem jeszcze tam, gdzie jestem teraz. Jestem u nich co roku na Dzień Dziecka i ostatnio pojechaliśmy tam z dziecięcym chórem Opery we Wrocławiu. Oczywiście dla dzieci z Jaszkotla to było ciekawe doświadczenie, ale tak naprawdę to spotkanie było kluczowym doświadczeniem dla dzieci z chóru. Edukacja jest ważna, żeby tworzyć wspólnotę i społeczeństwo. I to jest clou.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content