Jesteśmy u siebie!

Fundacja L’ Arche Wspólnota w Warszawie w okresie od 1.06.2019 do 31.03.2023 r. realizuje projekt „Jesteśmy u siebie. Współzależność i podejmowanie odpowiedzialności drogą ku dojrzałości osób z niepełnosprawnością intelektualną.” finansowany ze środków PFRON (umowa nr ZZO/000325/06/D)

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Beneficjenci projektu otrzymują dzienne i nocne wsparcie asystentów, oraz szereg warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo (ceramika, muzykoterapia, warsztaty malarskie, rękodzieło, ogrodnictwo, warsztaty fotograficzne i filmowe, warsztaty teatralne i inne). Realizowane jest również indywidualne wsparcie psychologiczne, trening integracji sensorycznej oraz opieka pielęgniarska. Dla każdego z beneficjentów opracowany jest i wdrażany indywidualny plan działania.

duża grupa ludzi w pokoju

Razem możemy więcej!

Od 01 września 2020 do końca marca 2021 Fundacja L’ Arche Wspólnota w Warszawie realizuje projekt Razem Możemy Więcej mający na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością (umowa nr ZZO/000326/D).

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (ON), a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna i zawodowa, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz funkcjonowania w różnych środowiskach i rolach społecznych.

W ramach projektu asystenci towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym kilka godzin w tygodniu niosąc wsparcie w codziennych sprawach bytowych, w podstawowych obszarach umiejętności życiowych tj.: samoobsługa, prace domowe, relacje z otoczeniem, umiejętność wypoczynku, praca zawodowa. Usługi asystencjo osobistej odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby wsparcia beneficjentów i mają charakter praktyczny, odbywają w naturalnych warunkach: w urzędach, placówkach zdrowia, sklepach, instytucjach kultury, na stanowisku pracy, w mieszkaniu beneficjenta. Osobom, które ze względu na pandemię COVID -19, nie zdecydowały się na bezpośredni kontakt z asystentem, zapewnione jest wsparcie w formie zdalnej.  Dodatkowo, udzielane jest indywidualne wsparcie psychologiczne. Dla każdego z beneficjentów opracowany jest i wdrażany indywidualny plan działania.