Fundacja L'Arche w Śledziejowicach

poszukuje osób na stanowiska:

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie dokumentacji mieszkańców Domu;
 • sporządzanie sprawozdań, wywiadów, opinii dla urzędów, sądów, organów pomocy społecznej;
 • załatwianie spraw urzędowych mieszkańców;
 • pisanie i rozliczanie dotacji i projektów na rzecz mieszkańców domu;
 • kontakty i współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców;
 • praca z dorosłymi osobami z  niepełnosprawnością intelektualną;
 • sprawowanie opieki nad  mieszkańcami.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • dodatki do wynagrodzenia;
 • zmianowy system pracy;
 • możliwość zamieszkania w pokoju jednoosobowym;
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy socjalnej;
 • wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
 • odpowiedzialności i zaangażowania.
 • Ważnym atutem jest umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach  dnia codziennego i higienie osobistej
 • pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania na terenie domu pomocy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (na przykład w domu pomocy)
 • wykształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętności pielęgnacji i opiekowania się  osobami zależnymi 
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pracowni artystycznej z ceramiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (terapeuta zajęciowy) lub pokrewne pedagogiczne (pedagogika specjalna) przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdolności manualne z zakresie artystycznym z ukierunkowaniem na ceramikę – kwalifikacje z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

I.  Miejsce zatrudnienia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Śledziejowice 336

32-020 Wieliczka

 

II. Forma zatrudnienia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 1 etat

 

III.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku

 

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (instruktor terapii, zajęciowej/opiekun) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym przygotowujące do pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Zna problematykę osób z niepełnosprawnością (rodzaje niepełnosprawności i dobór odpowiednich metod i technik terapii).
 3. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

B. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa:
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność obiektywnej i właściwej oceny sytuacji, zwłaszcza zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność podejmowania szybkiej i adekwatnej reakcji.
 4. Pożądane cechy charakteru: osoba dyspozycyjna, cierpliwa, empatyczna w stosunku do podopiecznych, odpowiedzialna, rzetelna, umiejąca nawiązać dobre kontakty z osobami z zaburzeniami psychicznymi, stanowcza, szczera, kreatywna, samodzielna, otwarta, łatwo nawiązująca kontakty interpersonalne, odporna na stres, gotowa do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, mile widziane umiejętności artystyczne, manualne.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Prowadzenie i organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.
 3. Wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych uczestnikom ŚDS.
 4. Kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd.
 5. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu ŚDS.
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami/opiekunami.
 7. Współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze wspólnotą L’arche i  środowiskiem lokalnym.
 8. Pobudzanie aktywności osób z niepełnosprawnością, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników.
 10. Transport uczestników busem 9-osobowym.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie i wykształcenie
  (np. dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenia).
 4. Podpisana klauza o treści: „Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy przez Fundację L’ARCHE w Śledziejowicach,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.)”

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie ŚDS osobiście, drogą pocztową lub e-mail: sledziejowice@larche.org.pl do dnia 30.12.2022 roku.
 2. List motywacyjny, CV,  powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 3. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Katarzyny Kostrzewy kierownika ŚDS w Śledziejowicach. Telefon kontaktowy: 501 202 141.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie Warsztatem Terapii Zajęciowej dla 34 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami WTZ
 • kierowanie zespołem terapeutów
 • współpraca z rodzinami uczestników oraz instytucjami sprawującymi nadzór nad ośrodkiem
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • nadzór nad dokumentacją ośrodka

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi
 • umiejętność kierowania zespołem
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie dokumentacji mieszkańców Domu.
 • Sporządzanie sprawozdań, wywiadów, opinii dla urzędów, sądów, organów pomocy społecznej.
 • Załatwianie wszelkich spraw formalnych mieszkańców.
 • Pisanie i rozliczanie grantów i projektów
 • Kontakty i współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców.
 • Praca z dorosłymi osobami z  niepełnosprawnością intelektualną.
 • Sprawowanie opieki nad  mieszkańcami.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania 
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy socjalnej
 • wykształcenia wyższe: pracownik socjalny
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie  umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie Środowiskowym  Domem Samopomocy dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania domu 
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • kierowanie zespołem terapeutów i opiekunów

Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność zarządzania zespołem

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych
 • opieka i towarzyszenie osobom w codziennych czynnościach
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • współpraca z zespołem terapeutów i opiekunów

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe
 • kursy uprawniające do pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane dodatkowe umiejętności: techniczne, komputerowe, muzyczne, manualne, itp.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Główne zadania: 

 • Prowadzenie działań komunikacyjnych, marketingowych, reklamowych
 • pisanie i rozliczanie grantów i projektów
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na budowę nowego rodzinnego domu pomocy,
 • współpraca z dotychczasowymi darczyńcami oraz pozyskiwanie nowych.

 


Kogo szukamy: osoby kreatywnej, przedsiębiorczej, samodzielnej, odpowiedzialnej, nawiązującej łatwy kontakt z ludźmi, lubiącej elastyczny czas pracy z możliwością pracy również w weekendy.

Z jakim doświadczeniem: umiejętność pisania i realizowania projektów, grantów, wniosków o dofinansowanie, łatwość w tworzeniu treści  w mediach społecznościowych.

Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku w branży NGO, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w zagadnieniach CSR, umiejętność  kierowania samochodem osobowym.

Co oferujemy:  sensowną i ciekawą pracę w zespole ludzi zaangażowanych, sympatycznych i empatycznych, umowę o pracę na 1/2 etatu z możliwością powiększenia do całego etatu.

Gdzie działamy: Kraków i Śledziejowice koło Krakowa

Szczegółowych informacji udzieli: Wojciech Zieliński,  wdoliwazielinski@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Miejsce pracy: Śledziejowice koło Krakowa

Dokumenty aplikacyjne można też składać osobiście(*) lub pocztą na adres:

Fundacja L’Arche
Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
tel.: +48 12 288 24 70
kom.: +48 502 593 616

Więcej informacji o nas na: facebook.com/sledziejowice.larche

(*) Nasze biuro jest otwarte w dni robocze w godzinach 8:30-15:00

Wspierają nas... (we are supported by...)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Blue Media S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche Polska szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej  funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche Polska.


Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla planowanie;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja publikuje listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej realizacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularz dla kandydatów na asystentów

Dane zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest wybór odpowiednich osób na stanowisko asystenta. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe.

Kontakt mailowy / Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo maila na adres Fundacji podany na stronie, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją. W ten sam sposób są przetwarzane dane zebrane w formularzu kontaktowym.

Przysługujące Państwo prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do sowich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych) o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy.
  Gdybyśmy dokonywali zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych lub przekazywali Państwa dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego musielibyśmy również o tym Państwa informować, ale takich działań nie podejmujemy.

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO)

  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.

 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:

  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności.
  Przypadki o jakich mowa wyżej to:

  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content