Fundacja L'Arche w Śledziejowicach

poszukuje osób na stanowiska:

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach  dnia codziennego i higienie osobistej
 • pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania na terenie domu pomocy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (na przykład w domu pomocy)
 • wykształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętności pielęgnacji i opiekowania się  osobami zależnymi 
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pracowni artystycznej z ceramiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (terapeuta zajęciowy) lub pokrewne pedagogiczne (pedagogika specjalna) przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdolności manualne z zakresie artystycznym z ukierunkowaniem na ceramikę – kwalifikacje z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy oraz dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w DPS,
 • sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy, w tym kontrola czasu pracy podległego personelu,
 • nadzór i kontrola nad poziomem i organizacją zespołu,
 • kontrolowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w Domu,
 • sporządzanie sprawozdań z pracy,
 • przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych DPS,
 • uczestnictwo w załatwianiu spraw socjalno-bytowych i prowadzenie pracy socjalnej
  z mieszkańcami z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunami prawnymi,
 • organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,
 • czynny udział w procesie adaptacji mieszkańca do pobytu w DPS, pomaganie w rozwiązywaniu problemów związanych z nowym miejscem zamieszkania.
 • prowadzenie akt osobowych mieszkańców oraz wszystkich spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Domu.
 • czynny udział w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym również w tworzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia.
 • podejmowanie wszelkich możliwych działań, stwarzających dobrą atmosferę i warunki
  socjalno-bytowe na terenie Domu
 • reprezentowanie interesów mieszkańca przed sądami, urzędami administracji państwowej,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • kompletowanie i aktualizacja wszystkich dokumentów związanych ze skierowaniem, przyjęciem
  i pobytem mieszkańca w DPS, oraz prowadzenie innych spraw wymagających formalnego
  lub terminowego uregulowania,
 • inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy wszystkim mieszkańcom Domu oraz zlecone przez Dyrektora DPS;

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie: 4500-4800 zł brutto
 • dodatki do wynagrodzenia;
 • zmianowy system pracy;
 • możliwość zamieszkania w pokoju jednoosobowym;
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym.

Oczekujemy:

 • min. 3 lat doświadczenia w pracy w pomocy społecznej;
 • wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
 • poszanowania godności i wolności drugiego człowieka oraz empatycznego podejścia do jego potrzeb,
 • znajomości przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
  a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz pozostałych aktów prawnych regulujących sprawy pomocy społecznej, Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników oraz podstaw Kodeksu Administracyjnego w zakresie terminowości sporządzania i odpisywania pism,
 • umiejętności korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, biurowych i programów komputerowych (pakiet MS Office i Excel).
 • umiejętności zarządzania zespołem ludzkim,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej, uczciwości, sumienności, wyrozumiałości i życzliwości
  w stosunku do mieszkańców, personelu oraz osób odwiedzających Dom,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • mile widziana specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • prawa jazdy kat B;

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu oraz świadectw pracy,
 • List motywacyjny (własnoręcznie podpisany)
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach  dnia codziennego i higienie osobistej
 • pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania na terenie domu pomocy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (na przykład w domu pomocy)
 • wykształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętności pielęgnacji i opiekowania się  osobami zależnymi 
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pracowni artystycznej z ceramiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (terapeuta zajęciowy) lub pokrewne pedagogiczne (pedagogika specjalna) przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdolności manualne z zakresie artystycznym z ukierunkowaniem na ceramikę – kwalifikacje z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

I.  Miejsce zatrudnienia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Śledziejowice 336

32-020 Wieliczka

 

II. Forma zatrudnienia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 1 etat

 

III.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku

 

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (instruktor terapii, zajęciowej/opiekun) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym przygotowujące do pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Zna problematykę osób z niepełnosprawnością (rodzaje niepełnosprawności i dobór odpowiednich metod i technik terapii).
 3. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

B. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa:
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność obiektywnej i właściwej oceny sytuacji, zwłaszcza zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność podejmowania szybkiej i adekwatnej reakcji.
 4. Pożądane cechy charakteru: osoba dyspozycyjna, cierpliwa, empatyczna w stosunku do podopiecznych, odpowiedzialna, rzetelna, umiejąca nawiązać dobre kontakty z osobami z zaburzeniami psychicznymi, stanowcza, szczera, kreatywna, samodzielna, otwarta, łatwo nawiązująca kontakty interpersonalne, odporna na stres, gotowa do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, mile widziane umiejętności artystyczne, manualne.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Prowadzenie i organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.
 3. Wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych uczestnikom ŚDS.
 4. Kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd.
 5. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu ŚDS.
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami/opiekunami.
 7. Współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze wspólnotą L’arche i  środowiskiem lokalnym.
 8. Pobudzanie aktywności osób z niepełnosprawnością, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników.
 10. Transport uczestników busem 9-osobowym.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie i wykształcenie
  (np. dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenia).
 4. Podpisana klauza o treści: „Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy przez Fundację L’ARCHE w Śledziejowicach,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.)”

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie ŚDS osobiście, drogą pocztową lub na e-mail: katarzyna.kostrzewa@larche.org.pl.
 2. List motywacyjny, CV,  powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 3. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Katarzyny Kostrzewy kierownika ŚDS w Śledziejowicach. Telefon kontaktowy: 501 202 141.

Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Umowa: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Wynagrodzenie: zależne od kwalifikacji i doświadczenia

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe magisterskie, kierunek PSYCHOLOGIA

Wymagania odnośnie stażu pracy: co najmniej 6 miesięcy

Zakres obowiązków:

 • wykonywania diagnozy psychologicznej, obserwacji mających na celu określenie poziomu intelektualnego, poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, umiejętności społecznych, aktualnych problemów psychologicznych, potrzeb psychicznych, poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych
 • okresowa ocena efektów prowadzonej terapii
 • prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć
 • współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego
 • stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u Uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
 • wsparcie edukacyjno – terapeutyczne

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopia posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu
 • List motywacyjny
 • kopie poświadczające staż pracy
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Sposób składania ofert:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie ŚDS osobiście, drogą pocztową lub e-mail: katarzyna.kostrzewa@larche.org.pl

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Katarzyny Kostrzewy, kierownika ŚDS w Śledziejowicach. Telefon kontaktowy: 501 202 141.

Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Umowa: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Wynagrodzenie: zależne od kwalifikacji i doświadczenia

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wymagania odnośnie stażu pracy: co najmniej 6 miesięcy

Zakres obowiązków:

 • Planowanie indywidualnego programu terapii.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopia posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu
 • List motywacyjny
 • kopie poświadczające staż pracy
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Sposób składania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie ŚDS osobiście, drogą pocztową lub e-mail: katarzyna.kostrzewa@larche.org.pl.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Katarzyny Kostrzewy kierownika ŚDS w Śledziejowicach. Telefon kontaktowy: 501 202 141.

Miejsce pracy: Śledziejowice koło Krakowa

Dokumenty aplikacyjne można też składać osobiście(*) lub pocztą na adres:

Fundacja L’Arche
Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
tel.: +48 12 288 24 70
kom.: +48 502 593 616

Więcej informacji o nas na: facebook.com/sledziejowice.larche

(*) Nasze biuro jest otwarte w dni robocze w godzinach 8:30-15:00

Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content