Fundacja L'Arche w Śledziejowicach

poszukuje osób na stanowiska:

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach  dnia codziennego i higienie osobistej
 • pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania na terenie domu pomocy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (na przykład w domu pomocy)
 • wykształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętności pielęgnacji i opiekowania się  osobami zależnymi 
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pracowni artystycznej z ceramiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (terapeuta zajęciowy) lub pokrewne pedagogiczne (pedagogika specjalna) przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdolności manualne z zakresie artystycznym z ukierunkowaniem na ceramikę – kwalifikacje z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

I.  Miejsce zatrudnienia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Śledziejowice 336

32-020 Wieliczka

 

II. Forma zatrudnienia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 1 etat

 

III.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku

 

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (instruktor terapii, zajęciowej/opiekun) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym przygotowujące do pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Zna problematykę osób z niepełnosprawnością (rodzaje niepełnosprawności i dobór odpowiednich metod i technik terapii).
 3. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

B. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa:
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność obiektywnej i właściwej oceny sytuacji, zwłaszcza zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność podejmowania szybkiej i adekwatnej reakcji.
 4. Pożądane cechy charakteru: osoba dyspozycyjna, cierpliwa, empatyczna w stosunku do podopiecznych, odpowiedzialna, rzetelna, umiejąca nawiązać dobre kontakty z osobami z zaburzeniami psychicznymi, stanowcza, szczera, kreatywna, samodzielna, otwarta, łatwo nawiązująca kontakty interpersonalne, odporna na stres, gotowa do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, mile widziane umiejętności artystyczne, manualne.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.
 2. Prowadzenie i organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.
 3. Wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych uczestnikom ŚDS.
 4. Kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd.
 5. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu ŚDS.
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami/opiekunami.
 7. Współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze wspólnotą L’arche i  środowiskiem lokalnym.
 8. Pobudzanie aktywności osób z niepełnosprawnością, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników.
 10. Transport uczestników busem 9-osobowym.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie i wykształcenie
  (np. dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenia).
 4. Podpisana klauza o treści: „Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy przez Fundację L’ARCHE w Śledziejowicach,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.)”

 

VI. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie ŚDS osobiście, drogą pocztową lub e-mail: sledziejowice@larche.org.pl do dnia 30.12.2022 roku.
 2. List motywacyjny, CV,  powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 3. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Katarzyny Kostrzewy kierownika ŚDS w Śledziejowicach. Telefon kontaktowy: 501 202 141.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie Warsztatem Terapii Zajęciowej dla 34 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami WTZ
 • kierowanie zespołem terapeutów
 • współpraca z rodzinami uczestników oraz instytucjami sprawującymi nadzór nad ośrodkiem
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • nadzór nad dokumentacją ośrodka

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi
 • umiejętność kierowania zespołem
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie dokumentacji mieszkańców Domu.
 • Sporządzanie sprawozdań, wywiadów, opinii dla urzędów, sądów, organów pomocy społecznej.
 • Załatwianie wszelkich spraw formalnych mieszkańców.
 • Pisanie i rozliczanie grantów i projektów
 • Kontakty i współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców.
 • Praca z dorosłymi osobami z  niepełnosprawnością intelektualną.
 • Sprawowanie opieki nad  mieszkańcami.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania 
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy socjalnej
 • wykształcenia wyższe: pracownik socjalny
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie  umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie Środowiskowym  Domem Samopomocy dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania domu 
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • kierowanie zespołem terapeutów i opiekunów

Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność zarządzania zespołem

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych
 • opieka i towarzyszenie osobom w codziennych czynnościach
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • współpraca z zespołem terapeutów i opiekunów

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe
 • kursy uprawniające do pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane dodatkowe umiejętności: techniczne, komputerowe, muzyczne, manualne, itp.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Główne zadania: 

 • Prowadzenie działań komunikacyjnych, marketingowych, reklamowych
 • pisanie i rozliczanie grantów i projektów
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na budowę nowego rodzinnego domu pomocy,
 • współpraca z dotychczasowymi darczyńcami oraz pozyskiwanie nowych.

 


Kogo szukamy: osoby kreatywnej, przedsiębiorczej, samodzielnej, odpowiedzialnej, nawiązującej łatwy kontakt z ludźmi, lubiącej elastyczny czas pracy z możliwością pracy również w weekendy.

Z jakim doświadczeniem: umiejętność pisania i realizowania projektów, grantów, wniosków o dofinansowanie, łatwość w tworzeniu treści  w mediach społecznościowych.

Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku w branży NGO, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w zagadnieniach CSR, umiejętność  kierowania samochodem osobowym.

Co oferujemy:  sensowną i ciekawą pracę w zespole ludzi zaangażowanych, sympatycznych i empatycznych, umowę o pracę na 1/2 etatu z możliwością powiększenia do całego etatu.

Gdzie działamy: Kraków i Śledziejowice koło Krakowa

Szczegółowych informacji udzieli: Wojciech Zieliński,  wdoliwazielinski@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Miejsce pracy: Śledziejowice koło Krakowa

Dokumenty aplikacyjne można też składać osobiście(*) lub pocztą na adres:

Fundacja L’Arche
Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
tel.: +48 12 288 24 70
kom.: +48 502 593 616

Więcej informacji o nas na: facebook.com/sledziejowice.larche

(*) Nasze biuro jest otwarte w dni robocze w godzinach 8:30-15:00