Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego – Zakład Pracy Wspomaganej

Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu KRS 0000054452 ogłasza nabór na partnera w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego Zakład Pracy Wspomaganej dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną.

1. Cel partnerstwa
Celem naboru jest wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowaniu oraz przy realizacji projektu zakładającego stworzenie Zakładu Pracy Wspomaganej dla osób z niepełnosprawnością głównie intelektualną przy ul. Jutrosińskiej 29 we Wrocławiu.
2. Zakres tematyczny partnerstwa
a/ Inwentaryzacja zasobów.
b/ Opracowanie założeń współpracy w ramach projektu.
c/ Uruchomienie, wdrożenie i utrzymanie Zakładu Pracy Wspomaganej w okresie trwania projektu.
d/ Stworzenie stanowisk pracy dla pracowników z niepełnosprawnością.
e/ Prowadzenie staży i warsztatów dla osób przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
3. Forma prawna partnera
Spółka prawa handlowego, cywilna działająca w sektorze gastronomiczno-kateringowym.
4. Zadania do wykonania
a/ Przygotowanie zasad współpracy i konsultacja metod pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich trenerami.
b/ Przygotowanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością w ramach działalności gastronomiczno-kateringowej.
c/ Przygotowanie procedury prowadzenia staży dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
d/ Przygotowanie propozycji rozwoju kariery zawodowej dla osób odbywających staż.

5. Zakres oferty
Oferty zgłaszane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a/ Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
b/ Opis koncepcji realizacji zadań przez partnera w ramach projektu.
c/ Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera, skierowanych do kontaktów i współpracy w ramach projektu wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
6. Liczba partnerów
Nie więcej niż 1 partner będący podmiotem zewnętrznym, wybranym w ramach niniejszego naboru.

7. Sposób i miejsce składania zgłoszeń
Oferty należy składać do dnia 11 maja 2017 r. do godz. 12 na adres: Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu, ul. Jutrosińska 29 lub elektronicznie na adres e-mail: wroclaw@larche.org.pl z dopiskiem: Oferta partnerstwa – Zakład Pracy Wspomaganej.
Informacje na temat naboru: Barbara Kobyłecka, tel. 71 769 82 70; wroclaw@larche.org.pl
8. Kryteria wyboru partnerów
a/ Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
b/ Doświadczenie potencjalnego kandydata w realizacji projektów o podobnym charakterze.
c/ Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie: zasobów ludzkich, działań organizacyjnych, wsparcia merytorycznego.
d/ Koncepcja realizacji zadań przez potencjalnego partnera w ramach projektu
(ilość oferowanych miejsc pracy).
9. Uwagi
a/ Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
b/ Kandydatom na partnera nie przysługuje odwołanie od ogłoszonego wyniku naboru.
c/ Po ogłoszeniu wyników naboru z wyłonionym partnerem zostanie zawarta umowa o partnerstwie, regulująca warunki współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu.
d/ W przypadku unieważnienia naboru Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł kandydat na partnera, w tym za koszty przygotowania i złożenia zgłoszenia.
e/ Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji L’Arche.
f/ Zgłoszenie kandydata na partnera złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...