Struktura Federacji L'Arche

Organem nadrzędnym Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche jest Zgromadzenie Federacji, które w oparciu o doświadczenie wszystkich wspólnot określa globalną wizję i wytycza kierunki rozwoju. Składa się z delegatów (zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i bez niej) każdej ze wspólnot.

Dyrektor Międzynarodowy i jego zastępca czuwają nad zasadami przynależności do Federacji oraz realizacją jej misji. Wspierają wspólnoty w zachowywaniu ich tożsamości i wierności fundamentalnym wartościom opartym na Ewangelii, wzywają do rozwoju, podejmowania wyzwań i do solidarności w obrębie Federacji.

Międzynarodowy Zarząd Administracyjny, ściśle współpracujący z dyrektorami, zapewnia Federacji funkcjonowanie zgodne z obowiązującym prawem i odpowiada za wspólne zasoby finansowe.

Siedziba Federacji mieści się w Paryżu.

Scroll to top
Nasi darczyńcy