Fundacja L'Arche w Polsce

Fundacja L’ARCHE jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w 1991 roku i działającą na terenie całego kraju. Centrum jej aktywności są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Lokalne oddziały Fundacji w Śledziejowicach pod Krakowem, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie i Gdyni, nazywane wspólnotami, prowadzą różne formy wsparcia tych osób.

Tradycyjną formą wsparcia są małe domy całodobowego pobytu, które w zależności od lokalnych warunków, funkcjonują jako domy pomocy społecznej lub inne placówki. Obecnie L’Arche w Polsce prowadzi 7 domów o charakterze rodzinnym. Fundacja prowadzi także mieszkania chronione oraz środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej oraz wspiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Prowadzone są także projekty usług asystenckich, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspierane są w ich własnych domach, gdzie mieszkają wraz z rodzinami lub opiekunami czy samodzielnie.

Oprócz wymienionych form wsparcia Fundacja prowadzi także działania edukacyjne o niepełnosprawności w formie przedstawień lalkarskich w szkołach i na zamówienie instytucji; uczestniczy, angażując osoby z niepełnoprawnością, w konferencjach na tematy ich dotyczące. Statut Fundacji przewiduje również prowadzenie działania badawczych i wydawniczych w obszarach swojej działalności.

Fundatorem Fundacji L’Arche w Polsce jest Międzynarodowa Federacja Wspólnot L’Arche z siedzibą w Paryżu. Jest to organizacja skupiająca Wspólnoty L’Arche w 38 krajach na całym świecie. Celem Federacji jest wspólne działanie wraz z osobami z niepełnosprawnymi intelektualnie na rzecz budowania inkluzywnego społeczeństwa.

Kultura Federacji o ponad 50-letniej tradycji, zakłada włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w realizację swych celów. Osoby te są uznane jako zdolne do pozytywnego wpływania na życie innych i realizowania misji Federacji. Są one także jej członkami, a nie tylko beneficjentami czy podopiecznymi.

Podstawowe dane

Forma prawna: Fundacja
Numer KRS: 0000054452
Data wpisu do rejestru: 2001-10-22
REGON: 003902507-00000
NIP: 6761068380
Czy statut/regulamin Fundacji zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych? TAK
Czy Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? TAK
Czy Fundacja jest podatnikiem podatku VAT? NIE
Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT: Dz.U. z 2004 nr 54 poz. 535 art. 113 ust. 1
Czy statut/regulamin Fundacji zawiera zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych? NIE
Czy statut/regulamin Fundacji zawiera zapis o prowadzeniu na terenie całego kraju? TAK
Zakres terytorialny działania Fundacji: ogólnopolski
Czy Fundacja posiada struktury terenowe i/lub placówki niemające osobowości prawnej? TAK
Wykaz województw na terenie których Fundacja prowadzi działalność w ramach niemających osobowości prawnej struktur terenowych lub placówek: DOLNOŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE
Czy Fundacja posiada struktury terenowe mające osobowość prawną? NIE

 

Zarząd Fundacji

Przewodniczący Zarządu: Robert Śmigiel
Członkowie Zarządu: Jerzy Heydel, Bojana Bujwid-Sadowska, Maciej Przyślewicz, Wojciech Frontczak, Dariusz Grzegorek, Dariusz Pachla, Waldemar Kwaśnik, Joanna Chłopicka, Alina Kiełpińska, Marek Mąkosa

 

Konto bankowe

Alior Bank 18 2490 0005 0000 4500 5472 5223

 

Dokładny adres

Ulica Śledziejowice
Nr domu 336
Nr lokalu
Kod pocztowy 32-020
Miejscowość Śledziejowice
Poczta Wieliczka
Województwo małopolskie
Powiat wielicki
Gmina Wieliczka

 

Przedmiot działalności nieodpłatnej

 1. Tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów – wspólnot typu rodzinnego, skupiających osoby z niepełnosprawnością, asystentów i wolontariuszy.
 2. Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego, warsztatów i pracowni terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpraca ze specjalistami (m.in. lekarze, psycholodzy).
 4. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu.
 5. Budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim.
 6. Tworzenie kręgu przyjaciół osób z niepełnosprawnością oraz ich asystentów.
 7. Oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m.in. poprzez kampanie informacyjno-promocyjne).
 8. Współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 9. Działalność edukacyjno–szkoleniowa.
 10. Organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów i seminariów.
 11. Działalność wydawnicza związana problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji.
 12. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 13. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych.
 14. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.
 15. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji.

Działalność odpłatna pożytku publicznego

 1. całodobowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 2. pozostałe formy edukacji pozaszkolnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Fundacja L’ARCHE została ustanowiona przez Stowarzyszenie L’Arche Internationale z siedzibą w Paryżu przy rue Serret nr 8 aktem notarialnym nr A II 16067189 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie dnia 20 grudnia 1989 r.

Organami Fundacji są :

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Krajowy Fundacji
 • Zarządy Wspólnot
 • przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Wspólnot l’Arche

 

Rada Nadzorcza składa się z 2 osób i sprawuje nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem innych organów fundacji.

Zarząd Krajowy składa się z 5-15 osób. Z urzędu, w jego skład wchodzą Przewodniczący Zarządów Wspólnot. Kadencja członka zarządu trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

Oddziały Fundacji nazywane są wspólnotami. Wspólnota stanowi podstawową formę organizacyjną Fundacji.

Zarząd Wspólnoty jest uprawniony do zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz porozumień wolontariackich. Zarząd Wspólnoty składa się z 3 do 7 członków. Przewodniczący Zarządu Wspólnoty, wybierany jest na 4 letnią kadencję przez Zarząd Wspólnoty, po przeprowadzeniu procedury rozeznania, zgodnej z wytycznymi Międzynarodowej Federacji.

Zgodnie z procedurą rozeznawania wybierany jest również dyrektor wspólnoty, którego wybór ostatecznie zatwierdza Zarząd Wspólnoty. Dyrektorzy wspólnot tworzą Radę Krajową, która pod kierownictwem dyrektora Krajowego zapewnia spójne, solidarne i zgodne z Misją i Tożsamością Federacji L’Arche działania każdej ze wspólnot oraz koordynuje działania na poziomie między-wspólnotowym i krajowym.

Raz na dwa lata organizowane jest Zgromadzenie Krajowe, które gromadzi przedstawicieli wszystkich wspólnot w składzie: Przewodniczący Zarządu Wspólnoty, dyrektor wspólnoty oraz dwóch członków wspólnoty: asystent wraz z osobą z NI. Zgromadzenie Krajowe ma na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej refleksji nad sposobem realizacji mandatu Krajowego, który jest podstawą do tworzenia strategii fundacji.

Zgromadzeni Krajowe, choć nie ma mocy prawnej jest bardzo ważnym elementem kultury L’Arche pozwalającym na oddolną kontrolę sposobu i efektywności sprawowania władzy i niesienia odpowiedzialności przez Zarząd i Dyrektora Krajowego.

Poprzez fundację FaniMani wspierają nas też...

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Blue Media S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć “ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche Polska szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej  funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche Polska.


Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla planowanie;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja publikuje listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej realizacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularz dla kandydatów na asystentów

Dane zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest wybór odpowiednich osób na stanowisko asystenta. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe.

Kontakt mailowy

Jeżeli wyślą Państwo maila na adres Fundacji podany na stronie, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwo prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do sowich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych) o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy.
  Gdybyśmy dokonywali zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych lub przekazywali Państwa dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego musielibyśmy również o tym Państwa informować, ale takich działań nie podejmujemy.

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO)

  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.

 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:

  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności.
  Przypadki o jakich mowa wyżej to:

  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości.