Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Wspólnota L'Arche często składa się z kilku domów typu rodzinnego, gdzie mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz towarzyszący im asystenci; dodatkowo, niektóre wspólnoty prowadzą warsztat terapii zajęciowej lub środowiskowy dom samopomocy, gdzie osoby mieszkające w domach, lub przychodzące tylko na zajęcia w ciągu dnia mogą znaleźć konstruktywne zajęcie.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Asystent w L'Arche, to osoba decydująca się towarzyszyć i wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w codziennych czynnościach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, zajmowanie się ogrodem, robienie zakupów itp. 'Asystent' może mieszkać w jednym z domów, może pracować w warsztatach, lub może podjąć rolę lidera. Asystenci decydują się na różne rodzaje i okresy zaangażowania we wspólnocie, a L'Arche jest otwarta na przyjęcie wszystkich. Wielu młodych ludzi przyszło do nas z zamiarem pozostania przez 1 rok, ale jest też wielu, którzy decydują się na znacznie dłuższe zaangażowanie.

Misja L'Arche odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) – zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).

Jeżeli sprawność intelektualna, mierzona testami standaryzowanymi, mieści się w przedziale jednego odchylenia standardowego poniżej normy i stan ten nie ma podłoża organicznego, a zachodzi deficyt umiejętności mówi się o obniżeniu poziomu intelektualnego (dawniej: ociężałości umysłowej) (DSM IVniepełnosprawność wyuczona).

Według definicji WHO: istotne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym, występujące przed 18 rokiem życia. 

Są różne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej. Przyczyny genetyczne to np. Zespół Down'a - jedna z najpowszechniejszych niepełnosprawności. Czasami choroba, jak np. różyczka, może doprowadzić do niepełnosprawności. Więcej informacji: Wikipedia

L’Arche nie jest organizacją religijną. Fundacja L’Arche w Polsce jest organizacją pożytku publicznego i organizacją pozarządową, podporządkowaną prawu polskiemuJest ona także członkiem Międzynarodowej Federacji L’Arche z siedzibą w Paryżu.  

Wymiar duchowy jest jednak obecny w historii L’Arche i jest ważnym elementem życia wspólnot. Troska o życie duchowe członków wspólnot wynika z przekonania, że jest ono integralnym elementem każdej osoby ludzkiej. Sposób praktykowania duchowości zależy otradycji religijnej właściwej lokalnej społeczności i właściwej członkom danej wspólnoty. Pierwsza wspólnota L’Arche została założona we Francji przez katolickiego teologa i filozofa Jeana Vanier i jest związana z tradycją rzymskokatolicką, ale już druga wspólnota powstała w chrześcijańskiej tradycji anglikańskiej w Kanadzie, a trzecia w tradycji hinduistycznej w IndiachDuchowość L’Arche ma znamię różnorodności: praktykujemy dialog międzywyznaniowy (ekumenizm) w ramach chrześcijaństwa oraz dialog międzyreligijny.   

Członkami wspólnot L’Arche są również osoby niewierząceWymiar duchowy jest rozumiany szerzej niż religijnie również jako praktykowanie uniwersalnych wartości. Ich fundamentem jest szacunek i akceptacja każdego człowieka i uznanie współzależności we wzajemnych relacjachIch różnorodnymi tonacjami sąotwartość, tolerancja, gościnność, akceptacja słabości, zaufanie, prostota życia, radość, przebaczenie, autentyczność, zaangażowanie serca.

Scroll to top
Nasi darczyńcy