Znak graficzny

L'Arche

Symulacja nowej strony L'Arche

Fundacja L'Arche w Polsce (tekst jeszcze raz do zweryfikowania)

Fundacja L’ARCHE jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w 1991 roku i działającą na terenie całego kraju. Centrum jej aktywności są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dla których przede wszystkim tworzy małe domy całodobowego pobytu, skupiające osoby z niepełnosprawnością, asystentów i wolontariuszy. Domy te, w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb, funkcjonują jako domy pomocy społecznej  lub placówki całodobowej opieki. Obecnie w Polsce istnieje 7 domów typu rodzinnego prowadzonych przez L’Arche w 4 miastach (Śledziejowice pod Krakowem, Poznań, Wrocław, Warszawa) oraz planowane jest otwarcie kolejnego domu w Gdyni już jesienią br. Fundacja realizuje także projekty związane ze wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich własnych domach, gdzie mieszkają wraz z rodzinami/ opiekunami lub samodzielnie (usługi asystenckie).

Oprócz tego Fundacja prowadzi także mieszkania chronione wspomagane i treningowe oraz inne placówki terapeutyczne takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz wspiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Fundacja L’Arche jest częścią Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche, której celem jest wspólne działanie wraz z osobami z niepełnosprawnymi intelektualnie na rzecz budowania bardziej ludzkiego społeczeństwa. Stąd kultura organizacji jest budowana raczej na włączaniu osób z niepełnosprawnością w realizację celów fundacji niż traktowaniu tychże osób jako jej podopiecznych czy beneficjentów.

Angażując mieszkańców z niepełnosprawnością w realizację misji, fundacja przyczynia się do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną tak, aby byli widziani nie tylko jako beneficjenci organizacji pomocowych, ale też osoby, które chcą i potrafią pozytywnie wpływać na życie innych.

Formowanie wolontariuszy w tym duchu oraz tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej jest więc także jednym z ważniejszych zadań Fundacji.

Scroll to top
Nasi darczyńcy