Fundacja L'Arche w Polsce

Fundacja L’ARCHE jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w 1991 roku i działającą na terenie całego kraju. Centrum jej aktywności są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Lokalne oddziały Fundacji w Śledziejowicach pod Krakowem, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie i Gdyni, nazywane wspólnotami, prowadzą różne formy wsparcia tych osób.

Tradycyjną formą wsparcia są małe domy całodobowego pobytu, które w zależności od lokalnych warunków, funkcjonują jako domy pomocy społecznej lub inne placówki. Obecnie L’Arche w Polsce prowadzi 7 domów o charakterze rodzinnym. Fundacja prowadzi także mieszkania chronione oraz środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej oraz wspiera aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Prowadzone są także projekty usług asystenckich, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspierane są w ich własnych domach, gdzie mieszkają wraz z rodzinami lub opiekunami czy samodzielnie.

Oprócz wymienionych form wsparcia Fundacja prowadzi także działania edukacyjne o niepełnosprawności w formie przedstawień lalkarskich w szkołach i na zamówienie instytucji; uczestniczy, angażując osoby z niepełnoprawnością, w konferencjach na tematy ich dotyczące. Statut Fundacji przewiduje również prowadzenie działania badawczych i wydawniczych w obszarach swojej działalności.

Fundatorem Fundacji L’Arche w Polsce jest Międzynarodowa Federacja Wspólnot L’Arche z siedzibą w Paryżu. Jest to organizacja skupiająca Wspólnoty L’Arche w 38 krajach na całym świecie. Celem Federacji jest wspólne działanie wraz z osobami z niepełnosprawnymi intelektualnie na rzecz budowania inkluzywnego społeczeństwa.

Kultura Federacji o ponad 50-letniej tradycji, zakłada włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w realizację swych celów. Osoby te są uznane jako zdolne do pozytywnego wpływania na życie innych i realizowania misji Federacji. Są one także jej członkami, a nie tylko beneficjentami czy podopiecznymi.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...
Pomagają nam również: BoboKing.pl abcGPS.pl